Рубрикалар

Эмнелге-биле керээ чарып алыр дээш, хээли берген

«Фармсервис» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиӊ ажылдакчызы Россияныӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 291-ги чүүлүнүӊ 2-ги кезээнде көрдүнген кем-херекти үүлгеткенинге буруудап турар. Ук кеземче херээниӊ буруудадыр түӊнелин Тыва Республиканыӊ прокурору Сергей Дябкин бадылаан.

Истелгениӊ түңнели-биле алырга, Республика­ныӊ онкология диспансериниӊ албан-дужаалдыг ажылдакчызынга ол 40 муӊ рубль түӊнүг акша-хөреӊгини берген. Эмнер эккеп бээр талазы-биле 4 керээ чарып алырын, ооң соонда «Фармсервис» ниитилелинге келир үеде ындыг дугуржулга кылырынга дузалаарын дилээн.
Албан-дужаалдыг кижиге хээли бергениниӊ дугайында кеземче херээн алыс ужуру-биле сайгарып көрзүн дээш, март 30-де Кызыл хоорай судунче чорудупкан.
Россия Федерациязыныӊ Кеземче дүрүмү ёзу­гаар алырга, шак ындыг кем-херекти үүлгеткени дээш 5 хире чыл хуусаага хосталгазын казыыр, берген хээли акшазыныӊ түӊүн беш дакпыр өстүргеш, ол хире торгаал төлээр ялага онаажып болур.
Л.Л. ОСМОЛОВСКАЯ,
Республика прокурорунуӊ массалыг информация чепсектери болгаш хөй-ниити-биле кады ажылдажылга адырында улуг дузалакчызыныӊ хүлээлгезиниӊ күүседикчизи.
Чурукту интернет четкизинден алган

Предыдущая запись
«Чылдың башкызы» мөөрей эгелээн
Следующая запись
Төөгүнүң арыннары ында шыгжаттынган
Меню