Рубрикалар

Эмнелгелерде чаа лифтилер

Республиканың үш эмнелге албан черинде эргижирээн лифтилерни чаа үениң технологиязы-биле кылган лифтилер-биле солаан. Шак ындыг лифтилер солуурунче 7 сая рубль үнген. Чаа лифтилерни Барыын-Хемчиктиң төп кожуун эмнелгезинде, Республиканың онкодиспансеринде база Кызылдың хоорай поликлиниказында салган. Лифтилерни чаартырынче акша-хөреңгини Москваның болгаш Тываның ийи чазааның аразында дугуржулгазы ёзугаар республиканың социал төлевилелдерин боттандырарынче көрдүнген акшадан үндүрген.

Барыын-Хемчиктиң Ак-Довуракта  хирургия, бертик-бежел база божудулга салбырлары ажылдап турар үш каът эмнелге оран-савазында эрги лифт үр чылдарның дургузунда орта ажылдавааны-биле үш каът аразынга берге байдалдыг аарыг улуска болгаш эмчилерниң боттарынга ажылдаарынга эпчок байдалдарны тургузуп турган. Ам 600 кг аар деңзини чайлыг ууптар чаа лифт ажылдай бээрге, шупту улуска эптиг байдал тургустунган.

Кызылдың хоорай поликлиниказында ийи лифтизиниң бирээзин солаан. Республиканың онкодиспансеринде чаа лифтини эптеп салыр ажыл бо ай төнчүзүнде доостурга, ону дарый ажыглалче киирер.

#ТР-ниң Кадык камгалал яамызы.

Предыдущая запись
Тывада мал бажы өзүп турар
Следующая запись
Бажыңнарже үнүүшкүннер көвүдээн
Меню