Рубрикалар

ЭМНЕЛГЕЛЕРДЕ ЧАА ТРАНСПОРТ КЕЛГЕН

Эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын хандырарынче угланган “Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыры” программаның күүселдези Тывада уламчылавышаан. Бо хүннерде республикада эмчилерни аарыг кижилерниң чурттап турар черинче апаар база аарыг кижилерни эмнелгелерже чедирер тос автомашина келген. 2021 чылда программа-биле 21 эмнелге черлеринге 48 санныг медицина дериг-херекселдерин эккеп салып, дерээн.

Бай-Тайга, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Тес-Хем, Эрзин кожууннарның төп эмнелгелери, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем база Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төптери чаа транспортун ыраккы суурларже эмнер база шинчилел биоматериалдарын дажыырынга ажыглаар.

Поликлиника, ФАП база өске-даа бирги звено организацияларының эмчи дуза чедирилгезинче, аарыгларга удур профилактикаже онза кичээнгей программада көрдүнген. Программада федералдыг болгаш регион бюджеттеринден ниитизи-биле 1,8 млрд рубльди аңгылаан, база Албан эмчи камгаладылгазының территориалдыг фондузунуң акша-хөреңгизинде федералдыг бюджеттен 1,7 млрд рубльди база көрген.

2021 чылда Тывада 331340,4 муң рубль ниити түңге хемчеглер пунктуларын планнаан. Ол хемчеглер даңзызында Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал биле Чөөн-Хемчиктиң Чыраа-Бажы суурларга амбулаторлуг ийи эмнелге черлерин, Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая биле Хөнделең, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей биле Чыргакы, Каа-Хемниң Бүрен-Хем, Кызыл кожууннуң Шамбалыг биле Мөңгүн-Тайганың Тоолайлыг суурларга чеди ФАП-ты тудары кирген.

Ол ышкаш Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда эрги терапия корпузунга, Бай-Тайгада, Чеди-Хөлде, Улуг-Хемде кожуун эмнелгелериниң уруглар поликлиникаларынга, Чаа-Хөл эмнелгезиниң соматика салбырынга база Таңдының төп кожуун эмнелгезиниң поликлиниказынга капитал септелгелерни кылыр.

Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр программаны беш чылда, 2025 чылга чедир санаан. Беш чыл иштинде 46 объектини тудуп, 19 объектиге капитал септелгени чорудуп, бирги звенонуң 110 эмнелге черлерин автотранспорт-биле хандырып, 235 дериг-херекселдер-биле четчелеп, 10 объектиге флюорография база маммография аппараттарын салыр.

#Тывачазак #Кадыккамгалалы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ӨГБЕЛЕРНИҢ ИЗЕП КААНЫ ӨНДҮР УЛУГ “ШЫН” СОЛУН
Следующая запись
КЫЗЫЛДЫҢ ЕПАРХИЯЗЫНЫҢ 10 ЧЫЛ ОЮ
Меню