Рубрикалар

ЭП-НАЙЫРАЛ КАЯА-ДАА ТИИЛЭЭР

Май 29-та “Азияның төвү” скульптурлуг комплекске Тывага эрткен АрМИ-2021-ниң Бүгү-россия чергелиг “Шериг ралли” биле “Аъттыг шериг” этаптарынга болган маргылдааларның түңнелдерин үндүрген байырлыг хемчег болуп эрткен.

Маргылдаага чеди команда киришкен: Төп округ, Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардиязының шерииниң командазы.

Неделя дургузунда чидиг байдалга эрткен маргылдааның “Шериг ралли” этавынга Барыын шериг округунуң командазы тиилекчилер болган. Олар Чепсектиг күштерниң кубогун шынап-ла маргыш чок чаалап алганын маргылдааның шииткекчилери бедии-биле үнелээн. Ийиги черге — Чөөн шериг округунуң командазы, үшкү черге – Национал гвардияның командазы төлептиг болганнар.

“Аъттыг шериг” марафонуга Төп шериг округунуң командазынга чедер улус чок болган. Маңаа демдеглеп каар чүүл чүл дизе, бо команданың кежигүннери 55 дугаар даг-ажыгжы бригадазының аъттыг шерии, тыва шериглер киржип турган. Бо тиилекчи команда Чепсектиг күштерниң кубогун чаалап алганнар. Чидиг демиселдиң түңнелинде, Мурнуу шериг округунуң командазы ийиги черни ээлээн. Үшкү черге Ыраккы Чөөн чүктүң ниити командылалының дээди шериг училищезиниң командазы төлептиг болган.

Тывага эртен бо шериг маргылдааның доозулганын демдеглээн байырлыг хемчегге ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа, ТР-ниң Чазааның Даргазының бирги оралакчызының хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Олег Бады болгаш РФ-иң Камгалал министерствозундан, Россияның Төп шериг округундан төлээлер киришкен.

— Шак мындыг маргылдаалар шериглерниң арга-дуржулгазын бедидеринге кончуг ажыктыг болуп турар. Моон-даа соңгаар хей-аъдыңар бедик, быжыг тура-соруктуг, бергелерни демниг болгаш төлептиг эртип, чедиишкинче дидим базарыңарны күзедим. Чүгле эп-найыралдыг чорук чүнү-даа тиилээр — деп, Төп шериг округунуң полковниги Ханиф Беглов хемчегниң шаңналдар тыпсыр кезээн доозуп тура, чугаалаан.

Чуруктарны Буян ООРЖАК тырттырган.

#Шеригралли_2021 #Арми_2021 #Росгвардия #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР
Следующая запись
“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР
Меню