Рубрикалар

ЭРЕС-КЕЖЭЭ МАЛЧЫННАРГА БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Тыва чонувустуң бурун шагдан бээр ынак байырлалы – Наадым таварыштыр Силерге Тыва Республиканың Дээ­ди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээзинден изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Бо чылгы Наадым ТАР-ның 100 чыл оюнда эртип турар. Улуг юбилей байырлалга улам ханы утканы, каас-шиникти киирип турар. Бо алдын күскү хүннерде чоннуң сагыш-сеткили амыр-тайбың, хей-аъды болгаш сүлдези бедик байдалда. Малчыннарывыс кышка эки белеткенип, чеди чүзүн малын семиртип, сиген-өлеңин чедер кылдыр белеткеп алган. Оларның чымыштыг ажыл-ижин бүгүдеге алдаржыдып, буян хөөннүг алгаг-йөрээливисти бөгүн кылып турар бис.

Сөөлгү чылдарда эрес-кежээ малчыннарывысты, чылгычыларывысты болгаш инекчилеривисти күрүне дыка деткип турар. Республика девискээринде «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг», «Чаа сорук», «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелдери чедиишкинниг боттанмышаан. Оларның ачызында он-он аныяк болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер мал-биле холбашкан амыдыралдыг болган. «Хойлуг кижи каас, инектиг кижи тодуг» деп тыва чонувус чугаалажыр. Мындыг хевирлиг деткимче ажылдары моон-даа соңгаар уламчылаар.

Республиканың малчыннарының, а ол ышкаш көдээ ажыл-агый адырының ажылдакчыларының байырлалын таварыштыр Силерге кадыкшылды, аас-кежикти болгаш төрээн Тывавыстың хөгжүлдези дээш кылып чоруур бүгү-ле ажылдарыңарга чедиишкиннерни күзедим!

Хүндүткел-биле, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. ДАВАА.

#Наадым_2021 #Байырчедириишкини #Каң_оолдаваа #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НААДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!
Следующая запись
МУРНАКЧЫ МАЛЧЫННАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН
Меню