Рубрикалар

Эрес САТ: «Террорисчи чорукту дорту-биле деткип турар-дыр»

Бо хүннерде Украинада болуп турар тускай шериг операцияга хамаарыштыр ортодонт эмчи Эрес Сат бодунуң бодалдарын илереткен:

📢Барыын чүк улузу Украинаны ок-чемзек-биле хандырарын уламчылап турар. Европа чурттарының удуртукчулары боттарының ол хөделиишкиннерин берге үеде кожазында күрүнени деткип турарывыс деп көргүзүксеп турарлары ол. Чорудуп берип турар ок-чепсээн үймээнчи радикалдарның холунче кирип турар дээрзин олар кончуг эки билип турарлар, а ол дээрге террорисчи чорукту дорту-биле деткип турары-дыр.
Кижи мөзүзүн ышкынган Барыын чүк ол бүгүнү билип турза-даа, аңаа чөпшээрежип, миннир хөңнү чок. Украинаның хамаатыларынга ракеталыг комплекстер азы ракеталар-даа херекчок, оларга гуманитарлыг айтырыгларны шиитпирлеп алыры чугула дээрзин РФ-тиң даштыкы херектер сайыды Сергей Лавровтуң демдеглээни чөптүг. Киев боттарының сорулгаларын чедип алыры-биле тайбың чонну ажыглап, чөңгээлиг байдалдар тургузарын соксадыр болза эки. Барыын чүк Украинага ок-чемзек бээрин соксаткаш, бөдүүн чонну деткиир болза эки ийик.

Предыдущая запись
Тываныӊ төлептиглериниӊ бирээзи – Артас Ооржак дээш бадылаалыӊар
Следующая запись
Республиканыӊ тиилекчи өг-бүлелери
Меню