Рубрикалар

ЭРГЕ-ХООЙЛУ ЧЫРЫДЫЫШКЫНЫ

Россия Федерациязыныӊ Чепсектиг күштерин ажыглааныныӊ дугайында биле тура меге медээлерни хөй улуска чарлап тартканы дээш кеземче харыысалганы доктааткан.

2022 чылдыӊ март 4-те «РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ (УК) болгаш Кеземче-чорудулга дүрүмүнүӊ (УПК РФ) 31 биле151 чүүлүнге өскерилгелерни киирериниӊ дугайында» 32 дугаарлыг Федералдыг хоойлу үнген.

Россияныӊ Кеземче дүрүмүнге дараазында чаа чүүлдерни киирген:

📢 РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 207.3 чүүлү — Россия Федерациязыныӊ эрге-ажыктарын болгаш ооӊ хамаатыларын камгалаар, делегейге амыр-тайбыӊны болгаш айыыл чок чорукту деткиир сорулгалар-биле Россия Федерациязыныӊ Чепсектиг күштерин ажыглааныныӊ дугайында биле тура меге медээлерни ылап шын дыӊнадыышкын ышкаш хөй улуска чарлап таратканы – кем-херек үүлгедии болур. Ол дээш 15 чылга чедир хосталгазын казыыр яланы доктааткан.

📢 РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 280.3 чүүлү – Россия Федерациязыныӊ Чепсектиг күштерин ажыглаанынга хамаарыштыр сагыштыы-биле ооӊ ат-алдарын бужартадырынче угланган хөделиишкиннер кылып, ооӊ иштинде оларны ажыглаарынга шаптыктаар кылдыр хөй улусту кыйгырарганы кем-херек үүлгедии болур. Шак-ла ындыг кылдыныглары дээш ооӊ мурнунда административтиг харыысалгага онаажып турган кижиниӊ бо үүлгедии дээш хосталгазын 5 чылга чедир казып болур.

📢 РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 284.2 чүүлү – Россия Федерациязынга хамаарыштыр санкция киирер кыйгырыглар кылыры база кем-херек үүлгедии болур. Шак-ла ындыг кылдыныглары дээш ооӊ мурнунда административтиг харыысалгага онаажып турган кижиниӊ бо үүлгедии дээш хосталгазын 3 чылга чедир казыыры – эӊ шыӊгыы яла.

Л.Л. Осмоловская
Республиканыӊ улуг прокурорунуӊ дузалакчызы

Предыдущая запись
«Тува 24» телеканалдың эфирже үнер шактары өскерилген
Следующая запись
Сайыт ырак кожуун эмнелгезинде байдал-биле танышкан
Меню