Рубрикалар

Эргелерин билип алыр

          Кижи бүрүзү кадыын камгалаар болгаш эмчи дузазын халас алыр эргелиг

           ТР-ниң Ыяап-ла медицина камгаладылгазының девискээр фондузунуң (ОМС) ажыл-чорудулгазының бир угланыышкыны дээрге хамаатыларның эргелерин хандырып бээри болгаш камгалаары. Ынчангаш чон-биле харылзажып ажылдаары кол черни ээлеп турар. Ылавылаарга, халас эмчи дузазын чедирип турда, кандыг эргелерлиг болурунуң дугайында чонга улуска тайылбырлап бээр. Ыяап-ла эмчи камгаладылгазының системазы-биле ажылдаар эмчи албан черлериниң ажыл-чорудулгазын экижидер дээш кызып турар.

        Чонга эмчи камгаладылгазының дугайында тайылбырлар бижээн тускай стендилерни Тываның шупту эмнелгелериниң, поликлиникаларының, эмчи полизи бээр пунктуларның ханазында азып каан. Күрүнениң гарантиязын берген девискээр программазын, эмчи камгаладылгазының дугайында кичээндиригни, ТР-ниң Ыяап-ла эмчи камгаладылгазының девискээр фондузунуң болгаш организацияларының адрестерин болгаш телефоннарын ында тодаргай бижээн.

      Чонга арга-сүмелерни, тайылбырны айтып берип, дузалаар дээш, эмчи камгаладылгазының талазы-биле харылзажыр Контакт-төптү тургускан. Ол кижилерниң эргелерин, Фондунуң эргелерин, республиканың девискээринде ыяап-ла эмчи камгаладылгазы-биле ажылдаар организацияларның ажыл-херээн эвилелдеп каттыштырып турар. Контакт-төптүң кол кылыр ажылы дээрге чон-биле харылзааны тудары, улустуң айтырыгларынга тайылбырлыг харыы бээри.  Шак ындыг сорулга-биле Контакт-төвүнде харылзажыр «изиг шугум» телефонун тургускан.  Айтырыглыг, хомудалдыг, дилеглиг, өөрүп четтиргенин-даа илиредип долгап чедип келирге-ле, демдеглеп, электроннуг учетче киир бижип турар.

        Контакт-төвүнүң «изиг шугум» телефонунче 2020 чылдың бирги чартык чылында 204 кижи долгаан.

      Эмчи полизин шилиир (солудар) – 5, эмчи полизин бээри – 66, эмчи организациязын шилип алыры – 1, эмчини шилиири – 2, эмнелге ажылын организастаары – 9, эмчи дузазын чедирери – 6, эм-дом-биле хандырары – 1, ОМС кол программазы-биле эмчи дузазын камгаладылгалыг девискээринден өске черге алырының дугайында – 11, эмчи дузазын чедиргени дээш, акша-хөреңгини төлеттирип бээриниң дугайында 2 кижи айтырган. А 101 кижи оон-даа өске айтырыглар-биле долгап турган. Ол дээрге аарааш, ажылдавайн турганы-биле эмчиниң хуудузун бижип бээри, ооң төлевирин шилчидип бээри; эмнедип, эмчи шинчилгезин эртип, эм-дом садып ап тургаш, чарыгдаан акшазын эгидип бээрин, республикадан дашкаар өске черге эмчилеп чорааш, орукка үндүрген чарыгдалын эгидип, төлеп бээрин дилеп тургулаан. Коронавирус дугайында айтырып, эмчи камгаладылгалыг кижиниң эргелерин камгалаарынга дузалашканы дээш фондунуң специалистеринге өөрүп четтиргенин илереткен улус база бар.

Тыва Республиканың Ыяап-ла эмчи камгаладылгазының девискээр фондузунуң «Изиг шугум» телефонунче халас долгап болур. Дугаары: 8-800-301-33-17; 8-394-222-15-02.  

          Тыва Республикада КХН» Капитал МС» салбырының Контакт-төвүнүң  хондур ажылдаар телефон дугаары: 8-800-700-10-78.

          Эмчи камгаладылгазының дугайында кандыг-даа айтырыглар тургустунуп келзе, хамааты кижи бүрүзү ооң харыызын тайылбырладып алыр эргелиг болур.

                    ТР-ның Ыяап-ла эмчи

камгаладылгазының девискээр фондузу

                                                                                                                     

 

       

 

 

Предыдущая запись
АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…
Следующая запись
СЫН КЫРЫНГА
Меню