Рубрикалар

Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!

Өндүр улуг байырлал – Тиилелге Хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Май 9 – кижи бүрүзүнге болгаш бүгү Россияга эң чугула бүгү чоннуң байырлалы. Бо хүнде бистер Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын болгаш тылга тургаш, Тиилелгени каңнап турган ажыл-ишчилерин сактып, хүндүткеливисти илередир бис.

Төрээн чуртунуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун олар камгалап алгаш, биске хосталганы болгаш амыр-тайбың чурттаар арганы берген. Ооң өртээ – аажок улуг, чүгле дайын хүннеринде безин он-он миллион амы-тын-биле санашкан. Дайын соонуң чылдарында чуртту бузундулардан, хүл-чамдан катап тургузар шак-ла ындыг кадыг-берге байдалдар база турган болгай. Ол дээрге делегейниң чаңгыс-даа чонунуң таваржып көрбээни ёзулуг улуг маадырлыг болгаш эрес-дидим чорук-тур.

Ынчангаш Тиилелгениң Хүнү, 75 чыл эрткен соонда безин, российжи бүрүзүнге ыдыктыг байырлал болур. Чуртталгага болгаш Төрээн чуртунга ынак болурунуң чижээ болуп, кезээ мөңгеде хевээр артар. Дайын үезиниң кижилери дээш, Тиилелгениң солдаттарының салгалдары болганывыс дээш, бистиң хан-дамырывыста ыдыктыг өшпес оттуң кыптыгып чорууру дээш, чоргааралдың сагыш-сеткилди доюлдуруп чоруурунуң чылдагааны ол. Бөгүнде делегейни шыва апкан, пандемия дээн ышкаш, кандыг-даа хай-бачыт ол отту өжүрүп азы ооң көзүн эвээжедип шыдавас.

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, Бот-догуннаан Тыва Арат Республика шак ол улуг дайын үезинде Россия-биле, бүгү Совет Эвилели-биле кады турганы дээш, силер-биле деңге чоргаарланып чоруур мен. Москва адаанга дайзынны дозуп доктаадыры-биле бистиинден муң-муң кижилер сибирь дивизиязының составынга демисежип турган. ТАР-ның 200 ажыг чурттакчызы фронтуже эки туразы-биле чорупкан, хөй кезии аңаа мөчээн. Совет Эвилелиниң маадыры деп ат-биле он кижи үнеледип шаңнаткан.

Кижи бүрүзүн сактып, хүндүлеп чоруур бис. Оларның аттарын Сактыышкын Номунда, Тиилелгениң мемориал көжээзинде мөңгежиткен. Ынчалза-даа эң кол чүүл – бистиң чүрээвиске оларның кезээде артып каары. Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге болгаш хоо­чуннарга, тылдың ажыл-ишчилеринге, республиканың чурттакчыларынга быжыг кадыкшылды, амыр-тайбыңны болгаш чаагай чорукту күзедим! Тиилелге хүнү-биле! Өндүр Улуг Тиилелге-биле!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол. #Шын

Предыдущая запись
Ада-чурттуң Улуг дайынының хүндүлүг хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери! Эргим сибирьжилер!
Следующая запись
Боданганы ботка херек
Меню