Рубрикалар

Эриг баарлыг эки турачылар

Декабрь 5- Делегейниң эки турачылар хүнү

Делегейниң волонтерлар хүнүн азы өскээр адаарга Делегейниң эки турачылар хүнүн Россияда декабрь 5-те эрттирип турар.

Каттышкан нациялар организациязының Ассамблеязы бо байырлалды 1985 чылда тургускан. Ооң сорулгазы-хөй-ниитиниң кичээнгейин ниитилелдиң эрге-ажыы дээш төлевир чок ачы-дуза чедиреринче углаары болган.

Ниитизи-биле чонга болгаш амы-хууда хамаатыларга-даа төлевир чок, эки тура-биле ачы-дузазын чедирип чоруур улус-волонтерларга азы эки турачыларга тураскааткан байырлалды ынчан тургусканы ол.

Ам ол байырлал делегей чергелиг апарган болгаш ону дыка хөй чурттарда калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.Эки турачылар байырлалын Россияда 2017 чылдан эгелеп демдеглеп эгелээн.

Ам бо хүннерде бүгү чурт болгаш регионнар деңнелинде он-он эки турачылар организациялары аңгы-аңгы угланыышкынныг буянныг ажыл-херээн кылып чорудуп турар.

Хоорай-суурлар деңнелинче бадып кээр болза, Россияда эки турачылар организацияларының саны чүс-чүс чеде бээр. Оларның доктаамал болгаш түр када-даа кежигүннериниң саны бүгү чуртта он-он муңнарны шагда-ла ашкан дизе частырыг болбас.

Чонга болгаш ниитилелге төлевир чок ачы-дузазын эки тура-биле чедирип чоруур организациялар болгаш чаңгыс чер-чурттугларывыс Тывада база эвээш эвес. Оларның буянныг үүлезин массалыг информация чепсектери доктаамал чырыдып турар-даа болза, дыка хөй эриг баарлыг, бедик тура-соруктуг эки турачылар буянныг ажыл-херээн хөйге көскүлеңневейн кылып чорууру дээш, оларга ийи дакпыр мөгейип болур!

Делегейниң ачы-буян чедирип чоруур эки турачыларының хүнүн таварыштыр Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыг оларга социал четкилер дамчыштыр байыр чедирген:

-Хамчыктыг аарыг коронавирус бистиң республикавыста эриг-баарлыг, берге үеде холун сунуп дузалаарынга белен улус хөй деп чүвени көргүскен. Аңгы-аңгы назы-харлыг болгаш мергежилдиг кижилер чонга ачы-дузазын чедирер дээш каттыжып, демнежип алганнар. Оларның аразында арга-дуржулгалыг эки турачылар болгаш чаа эгелеп чоруур улус-даа бар.
Эргим эки турачылар болгаш эриг-баарлыг чаңгыс чер-чурттугларым!
Силерге хүн бүрүзү солун болгаш улуг ужур-уткалыг болурун күзедим! Мурнуңарда салып алган сорулгаларыңарны чедип алырынче чүткүп, боттарыңарны көргүзүңер! Силерниң буянныг болгаш ак-сеткилдиг ажыл-херээңер дээш Силерге улуу-биле четтирдивис!- деп, Владислав Товарищтайович эки турачыларга байыр чедириишкинин дооскан.

Мерген Анай-оол белеткээн

Предыдущая запись
Чемпион мурнай берген
Следующая запись
БУЗУНДУЛАРГА ИЙИ КИЖИ ХӨМЕ БАСТЫРГАН
Меню