Рубрикалар

Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар

«Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар» деп тыва үлегер домак бар. Бо берге үеде ол ук үлегер домак биске удур чөңгээ дөгээр чурттарга Россияның хөй омак-сөөктүг чоннарының чаңгыс эп-сеткилдиин, тура-соруктуун артык сөс чокка бадыткап турар. Бистер бүгүдени Ада-чуртувуска ынакшыл эвилелдештирип турар. Россия дээрге кижи бүрүвүс-түр, Россия дээрге бистер-дир бис. Тываның киржип турары Бүгү-россияның эстафетазы российжилерниң культурлуг бот-тускайлаңын, чаңгыс эвин көргүзүп турар.

Эстафетаны Забайкалье крайга дамчыттывыс!

#Тыва _За Россию

#Россия_Мы #Тыва

Предыдущая запись
Чурттакчы чоннуң материалдыг байдалын өөренип көрген
Следующая запись
Күзелин амыдыралда боттандырган
Меню