Рубрикалар

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДЕЛЕГАЦИЯЗЫ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2020-2024 чылдарда бот-тускайлаң программазының күүселдезин көрүп, таныжар дээш Федерация Чөвүлелинден делегация июнь 8-те Тывада келген.

Делегацияда  Федерация Чөвүлелиниң даргазының экономиктиг политика талазы-биле оралакчызы Константин Долгов, федеративтиг тургузуг, регионалдыг политика, бот-башкарылга болгаш Соңгу чүк херектериниң талазы-биле комитединиң кежигүнү Анатолий Широков, бюджет болгаш саң-хөө рыноктарының талазы-биле комитет кежигүнү Дина Оюн, экономиктиг политика талазы-биле комитеттиң аппарадының чөвүлекчизи Заур Шурдумов кирип турар.

Сенаторлар Кызылга ужуп келген дораан, ажылын Чазак Бажыңынга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ужуражылгадан эгелээн. Болган хуралга  Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт, Олег Бады Айдыс Сат, Уран-оол Ондар, Саида Сенгии болгаш ТР-ниң Чазааның Аппарат даргазы Светлана Ощепкова киришкен. Аңаа Владислав Ховалыг регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2020-2024 чылдарда бот-тускайлаң программазының чаа угланыышкыннарын айтып, бо талазы-биле чоокта чаа Петербургка бүгү-делегейниң экономиктиг шуулганынга киришкеш, кандыг түңнелдерлиг болганын, республиканың хөгжүлдезинге улуг ужур-укалыг ажыл-агыйжы хөй ужуражылгаларның канчаар эрттип турганының дугайында  кысказы-биле таныштырган. Ол ышкаш амгы үеде нарын айтырыглар,  республика девискээринде болуп турар үер халавының дугайында база дыңнаткан. Республиканы моон-даа ыңай сайзырадырының аргаларын, чидиг айтырыгларны канчаар шиитпирлезе чогуур дугайында Владислав Ховалыг бодунуң көрүжү-биле үлешкен. “Көдээ ажыл-агыйны, иштики туризмни сайзырадырынга Тывада шупту байдалдар тургустунган. Чуртталга оран-сава тудуун калбартырынче хереглел республикада удгадып турар. Россияның регионнарынга социал газификация дугайында төлевилелче бистиң республикавысты кииреринге хамаарышкан айтырыгларны идепкейлиг көдүрүп эгелээн бис. Бо сенаторлар бистиң көдүрүп турар айтырыгларывысты Федерация Чөвүлелиниң деңнелинге көөрү-биле дуза кадарын илереттилер.  Оларның биске келгени кончуг улуг ужур-уткалыг. Республикада байдалды караа-биле көрүп, билип алгаш, чогуур үнеледи бергеш, оон деткиир боор деп, идегеп турар бис. Бо ажыл-агыйжы  сургакчылаашкынның түннелдерин чоорту сайгарып, чугаалажыр бис”, -деп,  Владислав Ховалыг ужуражылга соонда демдеглээн.

Москвадан келген даргалар анаа-ла хыналда кылыр дээш эвес, а регионнуң ажыл-чорудулгазынга, тодаргайлаарга, социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң пограммазының күүселдезинде нарын айтырыгларны ам база сайгарып, чогуур санал-оналдарны болгаш арга-сүмени кадар дээш келгенин чугаалааннар.

Үш хүн дургузунда сенаторлар бүдүрүкчү, социал объектилерге чедип, ужуражылгаларны эрттирип, Кызыл база Таңды кожууннарга, Кызыл хоорайга ажылдаар: Кызылда буддизм хүрээзиниң тудуунга, «Сүбедей» спорт комплекизинге, Өг-бүле сесерлиинге, тууйбу база бетон-демир кылыглар заводтарынга, солагай талакы дачаларда 825 олуттуг школа тудуунга барып чедер планныг.

Дараазында Кызыл база Таңды кожууннарда «Чедер» санаторлуг-курорт база кадыкшылга комплекизинге, Михаил Санниковтуң арат ажыл-агыйының тараа шаңынга, малчын аалга база «Алдын-Булак» турисчи комплекске база баар.

Июнь 9-та “Азия төвү” скульптурлуг комплекизин, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүн, бойдус байлаан болбаазырадыр комплексти, ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр бүдүрүлгени, «АгроТыва» агроүлетпүр парыгын көрүп, Тываның Национал музейинге база “Хааннар аңнаашкыны” ресторанга чедер. Делегация ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын июнь 10-да дооскаш, 2020–2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының республикада кайы хире боттанып турарынга үнелелди бээр.

Предыдущая запись
400 АЖЫГ ОБЪЕКТИНИ “ИНТЕРНЕТ” ЧЕТКИЗИНГЕ КОЖАР
Следующая запись
ҮЕРНИҢ ИЙИГИ ЧАЛГЫЫ КЭЭП БОЛУР
Меню