Рубрикалар

ФЕДЕРАЛДЫГ ӨНЧҮЖЕ ШИЛЧИДЕРИ

Тываның автооруктарының шынарын экижидери, автотранспорт шимчээшкининге айыыл чок байдалды оруктарга тургузары республиканың чазааның мурнунда турар чугула айтырыгларның бирээзи. Ону шиитпирлээринге эвээш эвес акша-хөреңги херек. Республиканың кызыы бюджединден үндүрген акшаландырыышкын аңаа чедишпес, ынчангаш Тывада автооруктарны чаартырынга болгаш чаа оруктарны тударынга федералдыг бюджеттен акша-хөреңгини хаара тудары федералдыг органнар-биле ажылдың кол угланыышкыннарының бирээзи.

Москваже ажыл-агыйжы сургакчылаашкынның үезинде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың транспорт инфраструктуразын хөгжүдериниң айтырыгларын Федералдыг орук агентилелиниң удуртукчузу Роман Витальевич Новиков-биле сайгарып чугаалашкан.

Ужуражылга үезинде чу­гаа­ның кол темазы «Аба­кан – Ак-Довурак», «Чадаана – Ак-Довурак» база «Кызыл – Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары» оруктарны федералдыг өнчүже шилчидери болган. Бо айтырыг Тывага чүү хире чугулазын Федералдыг орук агентилелиниң удуртукчузу демдеглеп, республикага ажыктыг кылдыр шиитпирлээриниң аргаларын дилээрин чугаалаан.

“Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары” национал программа Роман Новиковтуң деткимчези-биле Тывада багай эвес боттанып турарын айтып каары база артык эвес.

Шаңгыр-оол МОҢГУШ.

#Тываныңавтооруктары #Айыылчокболгашшынарлыгоруктар #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БУЯННЫГ ЫЯШ
Следующая запись
ТЫВАДА 100 ХАРЛЫГ 15 ЧУРТТАКЧЫ БАР
Меню