Рубрикалар

ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР ПУНКТУЛАРЫН БЫЖЫГ ЫЯШ-БИЛЕ ТУДАР

Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр регион программазын боттандырары-биле, республиканың алды кожуунунга ийи эмчи амбулаториязын база чеди фельдшер-акушер пунктузун (ФАП) тудар. Бо чылдың төнчүзүнге чедир ол тудугларны доозар.

Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг, Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая биле Хөнделең, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей биле Чыргакы, Кызыл кожууннуң Шамбалыг, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурларга чаңгыс аай хевирлиг ФАП-ры, ол ышкаш Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал база Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы суурларга эмчи амбулаторияларын тудуп үндүрер. Республиканың Кадык камгалал яамызы өске регионнардан бистиң республикада бүдүрбейн турар, быжыдыр чыпшырган дөрт кырлыг ыяшты ФАП-тар тударынга садып алган.

Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая биле Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурларга ФАП тудар ыяштың ээлчеглиг чүъгү республикада бо неделяда келген. Кадык камгалал яамызы тудуг материалының техниктиг шынарынга таарзынган. Чыпшырып кылган тудуг ыяжы дыка быжыг. Аңгы-аңгы ыяштардан кылган материал анаа тудуг ыяжы ышкаш эвес, белен-селен хевирин салбас болгаш, ханалары долгажып, соңгалары ыргайып турбас.

Бүрен-Хем биле Шамбалыгга тудар ФАП-ның ыяжын Иркутск облазындан чагыткан болза, өске эмнелге черлериниң ыяжын “Алтай арыг” компаниядан керээ езугаар эккээр. Ыяшты чыпшырып кылырынга үе херек, а ону бүдүрүлге черинден республикага чедир сөөртүп эккээринге база элээн хонук эрте бээр. Ол ыяш-биле кылган объектилер шынар талазы-биле тергиин болурун ведомство дыңнаткан.

Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр программа-биле айыттынган эмнелге албан черлерин тударынга федералдыг бюджеттен 97 млн ажыг рубьди, а республика бюджединден – 2 млн ажыг рубльди үндүрген. Фельдшер-акушер пунктуларының база эмчи амбулаторияларның оран-савазын бо чылдың төнчүзүнге чедир тудуп доозарын планнаан.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Кадыккамгалалы #ФАП #Эмчиамбулаториязы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Следующая запись
КАДЫКШЫЛЫН ДАДЫКТЫРАР
Меню