Рубрикалар

Филармония бажыңындан ада-чурт дайынынче үдеп турган

Улуг Тиилелге байырлалын, бодавыже, бот-аңгыланыышкын байдалынга эрттирер хевирлиг бис. Политхайгааракчыларның демдеглеп турары-биле, коронавирустуң когун үзери – бүдүн делегей кырынга диргелип келген фашизмниң хамчыын совет шеригниң өске чоннарының дузазы-биле басканы ышкаш, кижи төрелгетенниң база бир төөгүлүг тиилелгези болур.

Ада-чурттуң дайынының фронтуларынче совет хамаа­тыларны болгаш тыва эки турачыларны Валерий Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының төөгүлүг бажыңындан үдеп турган. Ынчан маңаа ССРЭ хамаатыларының шериг комиссариады турган.

1934 чылда туттунган бажыңның көрбээни чок. Тыва театрның эге базымнары моон эгелээн. Улусчу болгаш академиктиг хөгжүм моон эгелеп, мында ам-даа мандыыр аргаларын дилеп турарының херечизи. Бо бажыңда фронтуже чоруп турган совет хамаатыларның болгаш тыва эки турачыларның сеткил-сагыжының чаңгызы артып калган. Олар дайынга маадырлыг тулчуп, биче ада-чуртунуң адын дайын шөлүнге сыкпаан. 1945 чылдың май 9-та чон өндүр Тиилелгени база бо бажыңның мурнунга байырлап, курайлап турган.

Бөгүн бо хөгжүм ордузунда шимээн чок – карантин. Хөгжүмчүлер бот-аңгыланыышкында-даа болза, карантин чогаадыкчы ажылга «дузалап», мооң мурнунда хол четпейн турган мергежилгелерни катаптап, чаа чүүлдерни өөренип алыр арганы берген деп, хөгжүмчүлер чугаалап турлар. Филармонияның ажыл-чорудулгазын харыылаар албаннары кезээде белен байдалда ажылдап турар.

Делегейни шыва алган пандемия бо чылда болур турган хөй-хөй спортчу маргылдааларны болгаш культурлуг чыыш­тарны эрттирбезинче албадапкан. Японияга чайгы Олимпиаданы безин келир чылче чылдырган. Тываның күрүне филармониязының бо чылгы эрттирер деп турганы хемчег­лери база соңгаарлаттынган. Бо үеде коронавирус хам­чыын ниити күжениишкиннер-биле чок кылыры бирги ээлчегде негеттинип келген. Кижи төрелгетени, күрүнелер удуртулгалары улаштыр чурттаарынга ажыктыг аргаларны пандемия үезинде өөренип, көрүп алганынга ынаныры арткан. Чамдык чурттарның чону хамчык үезинде эвилелдежип, бот-башкарлып, бот-харыысалгага, дуза кадарынга өөренип алган. Берге үеде кижи болуп артары кол деп билигни моон-даа соңгаар чуртталгавыс­ка арттырып алыры күзенчиг. А экономиктиг буу­раашкындан тургузуушкуннуг ажылче шилчии­рин улуг чурттуң чонун өөреткен ажыы чок. Улуг Тиилелге соонда хоозураан чурт улуг хоозураашкынны кыска үе иштинде база тиилээнин утпаалыңар.

Альберт Хомушку. #Шын

Предыдущая запись
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның Конституциязының хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!
Следующая запись
Дайынчының ажыттынмаан чажыттарын” номчааш…
Меню