Рубрикалар

ФОТОГРАФ АЖЫЛЧЕ ЧАЛАП ТУРАР

Тыва Республиканыӊ Чазаа чурук тырттырар талазы-биле профессионал болгаш хөй арга-дуржулгалыг фотограф, фотожурналист мергежилдиг кижини ажылче чалап турар.

Ажылга хүлээп алыр негелделери:
— профессионал фотограф херек;
— Дээди эртемниг;
— фотосъёмка кылып чаӊчыккан;
— фотомонтаж кылып чаӊчыккан;
— Портфолиозунга бодунуӊ тырттырган 3 -10 хире чуруктарын көргүзер.

Ажылга кылыр кылыр хүлээлгези:
— Ниити медээлер. Тус-тус болгаш бөлүк фото-чуруктар тырттырар;
— Үр хуусаалыг төлевилелдер-биле ажылдаар. Төлевилелдиӊ бир темазын элээн чылдар дургузунда тырттырар;
— Портреттер. Аӊгы кижилерниӊ азы бөлүк улустуӊ чуруктары;
— Ам болуп турар болуушкуннарны дорт херечилдеп тырттырган чуруктарны, медээлерни изии-биле дамчыдар.

Ажылдыӊ байдалдары:
— Күрүне албанынга ажылдаар албан хаакчы болур;
— Социал хандырылганы долузу-биле алыр;
— Ай санында акша шалыӊныг, премиялыг;
— Ажылыныӊ чуруму нормалаттынмаан;
— Республика иштинге болгаш оон дашкаар өске черлерже командировкалаар.

Ваканцияга хамаарыштыр харылзажыр телефону: 89133405955

Тываныӊ Чазааныӊ парлалга албаны.

Предыдущая запись
“ДУГЖУУБА” БОЛГАШ “СОР ЧАЛААР” ЁЗУЛАЛДАР ДОРТ ЭФИРДЕ
Следующая запись
ФЕВРАЛЬ 2-ДЕ ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫ ДЫШТАНЫР
Меню