Рубрикалар

Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген

«Чаңгыс демниг Россия» май 19-та газка халас коштунарының дугайында хоойлуну хоойлу-дүрүм төлевилелинче киирген. Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир ону хүлээп алырын планнап турар.

Май 19-та Президент В. Путин Чазак кежигүннеринге хурал эрттирип турда, партияның чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчак газты бажың чанының участогунга чедир, чондан кандыг-даа төлевир чокка, халас киирериниң дугайында онзалап демдеглээн.

«Чазак-биле «Чаңгыс демниг Россия» бо программаның негелделерин бирден бирээ чокка ажылдап кылган. Газчыдылганың кайыын эгелээш, каяа чедериниң дугайында орук картазын Чазак бадылаан. А партия газчыдылгага хамааржыр айтырыгларны хоойлу езугаар шиитпирлеп болур кылдыр хоойлу-дүрүмнү белеткээн. Күрүне Думазынче бөгүн чорудар бис» — деп, Андрей Турчак медеглээн.

Чон газты кандыг-даа шаптараазын чокка дарый ажыглап эгелей берзин дээш, хоойлуну Күрдуманың бо сессиязында хүлээп алырын Партияның чиңгине чөвүлелиниң секретары база катап демдеглээн.

«Чаңгыс демниг Россияның» чиңгине чөвүлелиниң секретарының оралакчызының албан-хүлэлгезин күүседип турар Дмитрий Кобылкин апрель айда Тверь облазынче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынга чорааш келгеш, газка халас коштунарының дугайында саналын Президентиге киирген. Күрүне Баштыңы партияның саналын деткип, Айыткалынга ол дугайында чугаалаан. Бажыңның хемчээлинден хамаарылга чокка 2023 чылга чедир, газка халас коштунарын хандырар даалганы Кабминге берген. Бо ажылды организастаары-биле чангыс аай оператор ажылдаар. Газка халас коштунарын болгаш чаңгыс операторнуң ажылының канчаар чоруп турарын регионалдыг болгаш тус черниң «Чаңгыс демниг Россия» партиязының кежигүннери хайгааралга алыр.

Предыдущая запись
ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР БИС
Следующая запись
СУГ ЧОКТА – ЧУРТТАЛГА ЧОК
Меню