Рубрикалар

Хөгжүлдеге ажыктыг саналдарны киирип турар

Амыдыралдыӊ берге айтырыгларын кады шиитпирлээри-биле, сагыш човангыр болгаш сонуургалдыг кижилерни, эксперттерни, күрүне төлээлерин каттыштырган «Сильные идеи для нового времени — 2022» деп шуулган эгелей берген.
Республикада чурттакчы бүрүзү өөредилге, экономика, социал-техника адырын, хоорай девискээрин хөгжүдер талазы-биле эгелекчи саналын илередип, аӊаа киржип болур.
«Бистиӊ экономикавыста, күрүне бюджединде, хуу бизнесте үр хуусаалыг ажыл-херекти шиитпирлээринге бүгү чугула херектиг курлавырлар бар, 2030 чылга чедир үеде салып алган стратегтиг национал сорулгаларывысты чедип алыр ужурлуг бис. Амгы кыйгырыглар бисти чүгле мөөӊнеп каттыштырар ужурлуг.
Хамаатыларныӊ эрге-ажыы дээш сорулгаларны, ооӊ көскү түӊнелдерин чедип алыр деп сеткил-хөөннү бис боттарывыс тургузар ужурлуг бис. Бистиӊ программаларывысты чедир кылыр херек дээрзи билдингир, бо чүүлге ажыл-ишчи бөлүктерниӊ, эртемденнерниӊ, хөй-ниити каттыждыышкыннарыныӊ эгелекчи саналдары херек болур. Ооӊ-биле холбаштыр регионнарны «Амгы үеге херек күчүлүг идеялар» деп шуулганны организастаарынга идепкейлиг киржирин дилеп тур мен» деп, Президент Владимир Путин март 16-да чугаалаан.
Хөгжүлде стратегиязынга чурттакчыларны киириштирер шуулган ийи чыл улаштыр болуп турар. Ону Росконгресс фондузу-биле стратегтиг эгелекчи саналдар агентилели кады организастаан.
Шуулганга киржирде, https://ideas.roscongress.org/ сайтыга солун бодалын, идеязын бижээш, одуругларны улаштыр долдуруп бижээш, билдириишкинин апрель 22-ге чедир киирер. Саналдарны чеди аӊгы угланыышкынга хуваап каан. Эӊ-не шилиндек 10 саналды чурттуӊ удуртулгазынга таныштырар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Шенелдеде — тушенка бүдүрүлгези
Следующая запись
Ат-сураглыг профессор-биле ужурашкан
Меню