Рубрикалар

ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ

 

Февраль 27-де Шамбалыг суурга Кызыл кожууннуң шко­лачыларының аразынга “Хаак­тыг дайынчы” деп маргылдаа болуп эрткен. Спортчу кышкы оюнга школачылар дыка идепкейлиг, шыырак белеткелдиг киришкеннер. Бо маргылдаа­га хары угда үш хевирни киирген, хаактаар, дүүрге болгаш ча, согун адар. Школачылар спортчу оюннарга баш бурунгаар белеткелдиг болгаш шыырактары шилиттинген болур.

“Хаактыг дайынчы” маргылдаазынга Чербиниң школачылары тиилээн, 2-ги черни Каа-Хем суурнуң 2 дугаар школазы, 3-күзүнге Сукпактың школачылары бүзүрелдиин көргүскеннер. Ынчаарга келир чылын “Хаактыг дайынчы” деп спортчу маргылдаа Черби суурга болуп эртер. Оон ыңай мурнакчы спортчуларга шаңнал макталды тывыскан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур
Следующая запись
Көдээде амыдырал
Меню