ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ

 

Февраль 27-де Шамбалыг суурга Кызыл кожууннуң шко­лачыларының аразынга “Хаак­тыг дайынчы” деп маргылдаа болуп эрткен. Спортчу кышкы оюнга школачылар дыка идепкейлиг, шыырак белеткелдиг киришкеннер. Бо маргылдаа­га хары угда үш хевирни киирген, хаактаар, дүүрге болгаш ча, согун адар. Школачылар спортчу оюннарга баш бурунгаар белеткелдиг болгаш шыырактары шилиттинген болур.

“Хаактыг дайынчы” маргылдаазынга Чербиниң школачылары тиилээн, 2-ги черни Каа-Хем суурнуң 2 дугаар школазы, 3-күзүнге Сукпактың школачылары бүзүрелдиин көргүскеннер. Ынчаарга келир чылын “Хаактыг дайынчы” деп спортчу маргылдаа Черби суурга болуп эртер. Оон ыңай мурнакчы спортчуларга шаңнал макталды тывыскан.

Бистиң корр.

Меню