Рубрикалар

Хай-бачыт карак чивеш аразында болур

Кызылда солагай таалакы дачаларга (ЛДО) декабрь 5-те 40 харлыг эзирик иенин хайы-биле 7 айлыг уруу кудумчуга чанагаш хонгаш бурганнай берген. Оон мурнунда ийи улуг ажы-толун карактавайн арагаже сундуга бергенин барымдаалааш, куруне органнары хавыргаш өске өг-бүлеже дамчыткан турган.

 

АЯНА МОНГУШ, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады:

Ада-иезиниң хайы-биле амы-тынындан чарылган чаш төл мээң сагыш-сеткилимге ам-даа дыш бербейн тур. Дыка-ла аар болгаш берге-дир. Буруузун тодараткан соонда, шыңгыы кеземчени буруулуглар алыр боор деп бодап олур мен. Дыка-ла дерзии чорук! Баарым ажып тур.

Херээжен чон, боданып көрүңер! Арага ишпеңер! Ажы-төлүңер бодаңар! Оларны төрүп алган болганывыста, шупту ада-ие харыысалганы күүседир ужурлуг бис. Чаш төлдү кадагалап, кижи кылдыр кижизидип өстүрери, эртем-билигге чедирери, бут кырынга тургузары – ада-иениң дорт хүлээлгези.

Чонум – чаңгыс чер чурттугларым!

Чанывыста чурттап чоруур улустуң байдалын эки билир-ле болгай бис, оода бичии-даа болза бот-боттарывысты хайгааражып чоруур болзувусса эки, чүге дизе, чаш төл доңгаш кайын-на ыыттавайн чыткан деп? Хөөкүй дыка-ла үр ыглап, алгырып чыткан боор! Ону истелге тодарадып эккээриңге бичии-даа чигзинмейн олур мен.

Арага садып чоруур кижилерге кыйгырыым!

Ажыг суг – оо хоран саткаш, эки чүве чедип ап шыдавас силер! Бичии ажы-төлдүң карааның чажының суу, аштап-суксап чоруур хилинчээ дээш харыылаар апаар силер. Улустуң сөөлгү акшазынга кээргел чок бүдүү арага саткаш, байып, сегий бээр деп бодал шуут шын эвес! Чонуңар бодаңар! Соксаңар!

Шак бо болган таварылга ышкаш коргунчуг чүүлдү моон соңгаар болдурбас болза эки. Шупту талалардан хемчегни алыр, шагдаа шугуму, берге өг-бүлелер-биле ажылдаар адырлар, адалар болгаш херээженнер бөлгүмнери, дөргүл-төрели, эш-өөрү, кожалары дээш, сагыш-сеткилдиг чон демнежип алгаш, арагалаар өг-бүлелер-биле ажылдаалыңар!

Демнежиилиңер!

Херээжен кижиниң даштыкы-даа, иштики-даа овур-хевири амгы үеде элээн кудулап, салдынып турары дүвүренчиг.

Бистиң корр.

 

 

Предыдущая запись
Деткимчениң  ачызында «ажылывыс шуудай берген»
Следующая запись
Чаа эгелээшкин
Меню