Рубрикалар

Хамааты хүлээлгемни 77 удаа күүсеттим

Май 9. Эртенгиниң 8 шак. Найысылалдың төвү Арат шөлүнче чоокшулап ора ырактан көөрүмге чыылган чон эңмежок болду. Шериг хептиг солдаттар-даа, холдарында шарлар туткан бөдүүн хамаатылар-даа аай-дедир шуужуп-ла тур. Оларның аразында улуг-бичии, кырган-чалыы дээш кижилерниң кандыызын чок дээр боор. Чаш ажы-төлүн эдерткен, коляска иткен аныяк өг-бүлелер-даа бар.

Хүн чайынналдыр хүннеп турза-даа хадымырлап турар, соогу аттыг. Агаар-бойдус чежемейниң-даа эки эвес болза чыылган чон тарап чоруур хире эвес, а харын-даа мырыңай бөкперлежип, байырлыг чыскаалдың кажан эгелээрин манап, кижи бүрүзү бодунга эптиг чер дилеп аай-дедир кылаштажып-ла тур. Үрде көрүшпээн эш-өөр-даа, дөргүл-төрел-даа ужуражып кээп, куспактажып турарын эскердим. Оларның аразындан бир элээн улгады берген угбай-биле чугаалаштым. Кызыл хоорайның чурттакчызы Ойлупаа Монгушевна Седии болду.
— Май 9-туң байырлалын черле сонууургап кээр кижи мен. 1944 чылда Ак-Дуругга төрүттүнген мен. Миннип кээримге-ле, Май 9 хүнүн суур чону аажок демдеглээр. Чылда чаңгыс катап болур кончуг улуг ужур-уткалыг байырлал чүве бо. Суурнуң чону ыт-уруг чок байырлаар турган. Чыскаалга келбейн, бажыңынга олурур кижи деп кижи черле турбаан. Оон бээр ам 77 чылдар шуужуп эрткен-дир. Чаңгыс-даа катап бо байырлалды үспээдим. Хоорайга-даа, суурга-даа турзумза чылдың-на чыскаалга баар мен. Ону көөрү, аңаа киржири – хамааты кижи бүрүзүнүң хүлээлгези деп санаар мен. Ынчангаш бо чылын база хамааты хүлээлгемни 77 дугаар күүсеткеним бо.

Ылаңгыя бо чылын тускай шериг операциязы болуп турар берге үеде Тиилелгениң чыскаалынга келбеске кайыын боор. Ада-Чурттуң Улуг дайынынга киржип чораан хоочуннарывыска мөгейиг, а амгы үеде шериг операцияда киржип турар оолдарывыска моральдыг деткимчени бөдүүн чон көргүзер ужурлуг бис. Украинада чоруп турар тыва оолдарывыстың хей-аъды, сүлдези бедик болзун деп чалбарып, бо байырлалда келдим. Амыр-тайбың бистиң төрээн черивиске бактаар болзун, өршээ-өршээ!

А.ОНДАР чугаалашкан.

Предыдущая запись
Манган ак шериг хептиг уйнуумга чоргаарланып …
Следующая запись
Байыр чедириишкини
Меню