Рубрикалар

ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГ КОВИД-19 КЕДЕРЕП ТУРАР

Россияда бир хүнде 34 муң ажыг кижи ковидтен аарааны илерээн.

Хамчыктыг аарыг ковид-19 Россияга тарап эгелээнинден бээр, хүнде аараан кижи саны бир-ле дугаар 34 муң ашкан бооп турар. Ол дугайында «Медээлер» Россияның информастыг агентилели (РИА «Новости») ам бо хүннүң ам бо шагында коронавируска удур демиселдиң федералдыг оперативтиг штавының берген сан-чурагайларынга үндезилеп дыңнаткан.

Ол дээрге Россияның 85 регионнарында 34303 аарыг кижини илереткени болур. Оларның иштинде 2925 аарыг кижи (8,5 хуузу) аарыгның клиниктиг демдектерин көргүспейн аарып турары илерээн.

Сөөлгү бир хонук дургузунда эң хөй аараан улус Москвада болган — 6740 аарыг кижи (мурнунда хүн — 6545). Санкт-Петербург хоорайда 3323 кижи аараан. Москва облазында база ковид-19 кедереп, 2759 кижи аарааны илерээн.

Бүгү Россияда сөөлгү хонук дургузунда 18717 аараан кижи эмнедип алгаш, эмнелгелерден үндүр бижиткеннер.

Ниитизи-биле Россияда 7 сая 624 кижи ковид-19 хамчыктыг аарыгдан аарааш экирип үнген.

Бүгү Россияда сөөлгү хүнде 1 муң ажыг кижи ковид-19-тан чок болганы база муңгаранчыг рекорд болуп турар.

Ынчангаш чон чазак-чагырганың хамчыктыг аарыг коронавируска удур ап чорудуп турар хемчеглерин шуптузун сагып, боттарының болгаш чоок кижилериниң кадыын камнап-кадагалаар болза эки.

Ковид-19-ка удур кол хемчег — аңаа удур вакцинаны салдырып, тарыдып алыры болур.

Тывада байдалды даарта, понедельникте, чазактың аппарат хуралынга регионалдыг оперативтиг штабтың чаа сан-чурагайларын дыңнатпышаан, харыысалгалыг удуртукчулар илеткээр.

Ол дугайында «Шын» солун база чонга дыңнадыр.

Предыдущая запись
ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ «ДЕМИСЕЛ»
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БОЛГАШ ХАРЫЛЗАА САЙЫДЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН
Меню