Рубрикалар

ХАРЫЛЗААДА – ЮСТИЦИЯ ЯАМЫЗЫ

Тыва Республиканыӊ Юстиция яамызы хүн бүрүде ажыл-албанындан аӊгыда, чоннуӊ амыдырал-чуртталгазынга ажыктыг сүмелерни берип, боттарыныӊ быжыг хамааты туружун көргүзүп чоруур.

Күстүӊ чылыг үези адакталып, соок кыштыӊ тыныжы чоокшулап келгенде безин, яамыныӊ коллективи Енисей хемниӊ эриинде хүлээнип алган девискээринде бок-сакты чыып, аштап-арыглаан. Коллективтиӊ кижизиг мөзү-шынарлыг, харыысалгалыг чоруунуӊ демдээ ол. Бүгү чуртувуска чоокта чаа ёзулуг байырлал кылдыр чарлаттынган Адалар хүнүнде олар Кызылдыӊ уруглар бажыӊынга улуг белээн чедирип бергеннер. База бир төлептиг чаа эгелээшкин болгаш эки үлегер-дир. Чүге дизе кижилерниӊ, ылаӊгыя бичии чаштарныӊ, салым-чолу кандыг-даа бол, ада кижи кымныӊ-даа уруг-дарыын алалавас, аӊгылавас, ёзу-чаӊчыл ындыг. Уругларныӊ угаан-медерелин сайзырадыр өңгүр чараш номнарны, өӊнеп чуруурунга, бир-ле чүүлдү боду чогаадып кылырынга херек саазыннар, пластилин, өӊнүг карандаш болгаш өөредилге дериг херекселдерин болгаш эрге-хоойлу дүрүмнерин бөдүүнү-биле тайылбырлап каан дептерни белекке берген.

📢ДОРТ ЭФИРДЕ

Яамы чон-биле харылзааны тудуп, эрге-хоойлу-биле холбаалыг темаларга «Дорт эфирни» удаа-дараа эрттирип турар.

Тываныӊ юстиция сайыдыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Борис Шолбанович Очур – республика Чазаанда көстүп келген аныяк кадрларныӊ бирээзи. Ол удуртуп баштап турар организациязыныӊ ээлчеглиг дорт эфиринге боду киржип тургаш, мынча дээн:

– Эрге-хоойлу дугайында айтырыг тыптып келир болза, яамыныӊ сайтызынга, Инстаграмда, Контактыда арнынга бижип болур силер. Ажыл хүннеринде яамыныӊ телефоннарынче долгааш, айтырып ап болур. Яамы анаа кижилерге-даа, хуу сайгарлыкчыларга-даа тайылбырлап, юридиктиг дузаны халас чедирип турар. Айтырыгларныӊ харыызын кыска хуусаа иштинде онлайн чурум-биле бээрин кызыдар бис.

📢АЙТЫРЫГ-ХАРЫЫ

Бо айда болуп эрткен бир дорт эфир үезинде мындыг айтырыг салган:

– Коронавирус тарап турар үеде, айыыл чок чоруктуӊ дүрүмнерин сагывас болза, кандыг болурул?

– Чаа коронавирустуг халдавырлыг аарыгны долгандыр турар кижилерге кончуг айыылдыг аарыгларныӊ даӊзызынче киирген. Ону РФ-тиӊ Чазааныӊ 2020 чылдыӊ январь 31-де үнген 66 дугаарлыг доктаалында бижээн. Ынчангаш хөй кижилерге ол айыылдыг болганда, кижи бүрүзүнге сагыыр ужурлуг тодаргай дүрүмнерни тургускан.

Бир эвес санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагывайн турар болза, ылаӊгыя вакцинация эртеринден ойталап турар болза, ооӊ түӊнелдерин база бодаар апаар. Кижи боду аарый бээр, оон чоок төрелдеринге, чанында турар кижилерге аарыгны чыпшырар, кадыкшылга аар салдарлыг болур. Бо бүгүнү болдурбазы-биле, пандемия үезинде кызыгаарлыг хемчеглерни тургускан.

«Тыва Республиканыӊ девискээринге белен турарыныӊ чурумун киирериниӊ болгаш чаа (2019-nCoV) коронавирустуг аарыгныӊ кирерин база тараарын болдурбас талазы-биле хемчеглер дугайында» 88 дугаарлыг Айтыышкын 2020 чылдыӊ март 16-да үнген. Хөй чон чыглыр хемчеглер эрттирерин хоруп каан. Херек кырында чамдык улус ону тоовайн, хөй улус чыып, массалыг хемчеглер эрттирип турар-дыр. Пандемия үезинде кызыгаарлыг хемчеглерни хажыткан улус административтиг болгаш кеземче харыысалгага онаажып болур.

Тыва Республиканыӊ хоойлу-дүрүм актыларыныӊ негелделерин хажытканы дээш, административтиг торгаал көрдүнген. Хамаатыларны 1 – 5 муӊ рубльга, албан-дужаалдыг кижилерни 10 – 50 муӊ рубльга, юридиктиг эртеми чок сайгарлыкчыларга – 30-50 муӊ рубльга, юридиктиг черлерге 100-300 муӊ рубльга торгаап болур.

Чоннуӊ санитар-эпидемиологтуг менди-чаагай чоруун хандырар талазы-биле хоойлужудулганы хажыткан болза, РФ-тиӊ административтиг эрге-хоойлу хажыдар чоруктар дугайында дүрүмнүӊ 20.6.1 чүүлүнүң 1-ги кезээнде, 6.3 чүүлүнүӊ 2-ги кезээнде административтиг торгаал онаары көрдүнген.

Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни хажыдып, оваарымча чогу-биле хөй улустуӊ аарый бээринге азы хораннанырынга, бир болза ындыг салдарларныӊ болу бээринге айыылды тургускан болза, РФ-тиӊ кеземче дүрүмүнүӊ 236-гы чүүлү-биле буруудаар. Ындыг таварылгада хосталгазын 7 чылга чедир казыдып болур.

Хамчыктыг аарыгдан бир хонукта чеже кижи аарып турарын, каш кижини ИВЛ-аппаратка кожуп алгаш, эмнеп турарын, чеже кижиниӊ эттинип турарын хүн бүрүде дыӊнадып турарын билир болгай бис. Ынчангаш кызыгаарлыг хемчеглерни сагыырыӊарны, тарыдып алырыӊарны кыйгырып тур мен! – деп, аныяк удуртукчу Борис Очур харыылаан.

📢ХАЛАС ДУЗАЛААР

Республиканыӊ Юстиция яамызы доктаамал акша орулгазы чок (кредит, үндүрүг, коммуналдыг хандырылгаларда) улуг өре-ширелиг хамаатыларга юридиктиг халас дузаны чедирип турар. Аарыг-хамчыктыг үе болганда, дараазында телефоннарже долгааш, яамыныӊ юризи-биле сүмележип болур.

8-923-384-30-07 – Аяс Викторович;
8-923-266-71-17 – Вячеслав Мандышович;
8-901-644-60-85 – Мерген Иргитович;
8-929-317-49-99 – Аяс Хеймер-оолович;
8-952-750-49-86 – Ольга Мергеновна;
8-913-342-83-68 – Альмира Анатольевна.

Өре төлеп шыдавазыныӊ (банкротство) дугайында документилерни бөдүүнчүткен арга-биле белеткээринге олар дузалажып турар.

Материалды ТР-ниӊ Юстиция яамызыныӊ сайтызындан Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Тываныңюстицияяамызы #Эрге_хоойлу #Дортэфир #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАЙДАЛДЫ НАРЫЫДАТПАС ДЭЭШ
Следующая запись
ЫНАК ПОВАРЫВЫС
Меню