Силерниң адынар
person
Заполните поле
Силерниң e-mail *
email
албан долдурар
Заполните поле
Телефон номери
phone
Заполните поле
Харылзаа *
create
албан долдурар
Заполните поле
Vkontakte
Instagram
YouTube

Редакцияның адрези

home
670000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100

shyntuva@mail.ru
shyntuva@yandex.ru

phone
8(39422) 2-30-69

Редакцияның телефоннары:

Редактор  — Альберт Владимирович Хомушку  2-01-35.

Редакторнуң оралакчызы – 2-17-91.

Ниитилел-политиктиг килдис – 2-30-69

Килдис редактору Шангыр-оол Монгушевич Суван.

Корреспондентилер – Айдың Александровна Ондар, Мерген Орланмаевич Ондар

Культура, чогаал, медээлер болгаш спорт килдизи – 2-30-69

Килдис редактору Алдынай Николаевна Соян

КорреспондентЧамзырын Аржаана Чайлаг-ооловна

Экономика, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый килдизи – 2-30-69

Килдис редактору – Тюлюш Анисья Далай-Бюрбюевна

Корреспондент Ховалыг Шончалай Николаевна

Очулга килдизи – 2-30-69

Килдис редактору – Айлана Калиновна Ооржак.

Очулдурукчу – Светлана Салчаковна Балчыр

Чагаа килдизин харыылап турар – Алена Александровна Лагбы.

Солун чыскаакчылары – 2-17-94

Улуг чыскаакчы – Сайлык Николаевна Монгуш.

Дизайнер-чыскаакчы – Чойганмаа Николаевна Мачык.

Корректорлар – Вера Ооржаковна Куулар, Чыжыргана Олеговна Саая.

Фотокорреспондент – Арслан Николаевич Аракчаа –  2-17-94.

Корректорлар – Улуг корректор Вера Ооржаковна Куулар

Солун келбээн таварылгада – 3-14-94.

Чурук
Меню