Рубрикалар

ХЭЭЛИ БЕРГЕШ, БУРУУДААН

Керээ ёзугаар Хову-Аксыныӊ кудуун чаартып кылып турган подрядчиктиӊ төлээзи 100 муӊ рубль хээли бергени дээш буруудап турарын РФ-тиӊ Истелге комитединиӊ Тыва Республикада истелге эргелели дыӊнадып турар.

Чеди-Хөл кожууннуӊ Хову-Аксы суурда чаартып кылган суг сордурар, суг дамчыдар хоорзаларлыг улуг кудуктуӊ тудуунуӊ техниктиг байдалын хынап турган.

2021 чылдыӊ сентябрь 14-те тудуг ажылын хынап турган албан-дужаалдыг кижиге 100 муӊ рубль хээлини бергеш, кудукта техниктиг негелделер хыжаттынмаан дугайында меге документилерге ат салып бээрин ол дилээн.

Шынар чок кылган ажылын хээли дузазы-биле мегелеп бижидип алырын бодаан кижиниӊ хоойлуга дүүшпес хөделиишкинин республиканыӊ ИХЯ, ФСБ эргелелиниӊ ажылдакчылары илереткен.

Россияныӊ кеземче дүрүмнүӊ 291-ги чүүлүнүӊ 3-кү кезээ-биле (өжегерээн хоойлуга чөрүштүр кылган үүлгедии (ажыл кылбааны) дээш албан-дужаалдыг кижиге хээли бергени) деп кеземче херээниӊ истелгези доозулган.

Бо херекти алыс ужуру-биле суд сайгарып көргеш, шиитпир үндүрер.

РФ-тиӊ Истелге комитединиӊ
Тывада истелге эргелелиниӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
“МЕДСКАН” КЛИНИКАЗЫ
Следующая запись
Ховар болуушкун
Меню