Рубрикалар

Хендергениң төлептиг кенни

 «Шынның почтазындан»

Хендергениң төлептиг кенни

Хендирбези бедик боорга,
Мунуксай-ла берген-не мен.
Хендергези делгем боорга,
Чурттаксай-ла
берген-не мен деп өгбелеривис ырлажып чораан.

Мээң кыска чүүлүмнүң маадыры Долаана Седип-оол чурумалдыг Сайлыг суурда чурттап-ажылдап чоруур. Ынчалза-даа ол Хендерге кенни.
Сайлыг школазында орус дыл, чогаал башкызы болгаш, ном саңы-биле тудуш харылзаалыг мен. Бичежек шевергин мага-боттуг, кире бээрге-ле, бир-ле чүүлдү кылган олурар ажылдакчыны эскерип кааш, сонуургаарымга, бистиң Хендерге кенни болду. Ажылынга кызымак, келген номчукчуларының дилээн дораан күүседир, номнуң камнал­газы дээш боттуг ажылды чорудуп турар. Класстарга библиотека ки­чээлдерин шынарлыг эрт­тирип турарын демдеглекседим.
Билдингир чурукчу Надя Рушеваның дугайында материалды бөлүк башкылар, өөреникчилер-биле белет­кээш, интернет четкизинге база салдырдылар.
Долаана Кызыл-ооловна амыдыралында бергени көрүп, уругларының ачазын аныяк назынында чидирген-даа болза, 5 ажы-төлүн өөредип, төлептиг кижилер болзун дээш, бар-ла күжүн салып чоруур. Ол уруг-да­рыын шыдаар шаа-биле деткип, янзы-бүрү мөөрейлерге, спортчу маргылдааларга кии­риштирери чаңчыл болган кижи.
Ол – чүгле кызымак ажылдакчы, эки ава эвес, удазынга ораашпас ус-шевер кижилерниң бирээзи.
«Аъдының бажы эрте хоя берген» ооң уруг-дарыының ачазы база хоомай эвес адаларның бирээзи чораан. Кончуг берге үелерде чонун аай-дедир аргыштырып, амыдырал дээш кызымаккай чораанын чону сактып чо­руур. Оолдары бичии турда-ла, оларны эштери-биле машиназынга сөөртүп, хүрештирип чораанын мен чаптап, магадап көөр турдум.
Ава-ача бүрүзү бо өг-бүле ышкаш ажы-төлү дээш харыы­салгалыг, амыдыралдың бергелеринге туруштуг болуп, оларның келир үези дээш чурттап чоруур болза, тыва чон моон-даа улам сайзыраңгай, эртем-билигже, чаа чүүлдерже чүткүлдүг болур боор.
Ынчангаш базарга көк, эдерге хек Хендергеге До­лаана Кызыл-ооловна ышкаш төлептиг, ус-шевер, кызымаккай кенээттер көвүдеп-ле турзун!
Анна ЧЫМЫЫЖЫК,
Сайлыг школазының орус дыл, литература башкызы.

Предыдущая запись
Төөгүнүң арыннары ында шыгжаттынган
Следующая запись
 «Ак» постузун хынаан
Меню