Рубрикалар

Хензиг-даа бол – идегел

💥Бөмбүрзектиң судалы

📢Хензиг-даа бол – идегел

Украинада дайынчы хөделиишкиннерни соксадыр талазы-биле российжи-украин чугаалажыышкыннар март 4-те Турцияның Стамбул хоорайда Долмабахче ордуга болуп эрткен. Чугаалажыышкыннарны Турцияның президентизи Реджеп Тайип Эрдоган ажыткаш, Россия биле Украинаның аразында шериг-политиктиг чөрүлдээлерни соксадырынга салдарлыг чөптүг аргаларны дилеп тыварын ийи талага күзээн.

Турцияга чугаалажыышкыннар үезинде Украинада шериг хөделиишкиннерни соксадырынга салдарлыг бооп болур идегел, хензиг-даа бол, тыптып келген. Оларны российжи делегацияның баштыңы Владимир Мединский “чөрүлдээлерни соксадырынче базымнар” деп демдеглээн.

Российжи-украин шериг-политиктиг чөрүлдээни соксадырының кол негелдези – Украина бодун кайы-даа политиктиг болгаш шериг блоктарның кежигүнү эвес, хамаарышпас күрүне кылдыр чарлаары. Украин таланың күүседир негел­делериниң аразында Крым биле Донбассты эгидип алыр оралдажыышкыннарны шуут соксадыры база көрдүнген. Украина Европа чурттарының чөвүлелиниң кежигүнү болурунга Россия шаптыктавазының айтырыын база украин тала чугаалажыышкыннар үезинде көдүрген.

Турцияга чугаалажыышкыннар үезинде чедип алдынган “идегелдер” дүрген боттанзын дээш, Украинада чоруп турар тускай шериг операцияның Киев болгаш Чернигов угланыышкыннарынга дайынчы хөделиишкиннерни шегледир дугайында российжи делегацияның кежигүнү, Россияның камгалал сайыдының оралакчызы Александр Фомин дыңнаткан.

Ийи күрүнениң аразынга шериг-политиктиг чөрүлдээлерни соксадырынга хамаарышкан бижимел саналдарны украин таладан алганын, оларны кичээнгейлиг сайгарып көөрүн российжи делегацияның баштыңы Владимир Мединский дыңнаткан. Бир эвес ол саналдар шериг-политиктиг чөрүлдээлерни соксадырынга таарымчалыг болур болза, президентилер Владимир Путин биле Владимир Зеленский оларның хууда ужуражыышкыны болур чадавас дээрзин база чугаалаан.

Российжи-украин чугаалажыышкыннарны Турцияга эрттиреринге бизнесмен Роман Абрамовичиниң киришкениниң, харын-даа мырыңай украин президент Владимир Зеленскийниң чагаазын Россияның Президентизи Владимир Путинге дамчыдып берген дугайында медээ информастыг девискээрге солун чүүл болган. Чугаалажыышкыннарны чүгле белеткээринге Абрамовичиниң киришкенин Кремль база бадыткаан.

Турцияга чугаалажыышкыннар соонда бизнесмен Роман Абрамович болгаш ооң чоок кижилери хораннанган дугайында медээ делегейниң чамдык информастыг агентилелдериниң дыңнадыгларынга көстүп келгилээн. “Ол медээлер российжи-украин чөрүлдээлерде тыптып келген эки чүүлдерни баксырадыр сорулга-биле тараткан меге дыңнадыглар-дыр” – деп, Россияның Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков чугаалаан.

Турцияга болган российжи-украин чугаалажыышкыннарга чедип алдынган чөпшээрежилгелерге таарзынмас кижилер российжи ниитилелде бар бооп турар. Амгы шериг-политиктиг байдал үезинде Украина-биле тайбыңны чарары саттыныкчы чорук, тускай шериг операцияны Украинаны чылча шаварынга чедир уламчылаар херек деп, «Национальная оборона» журналдың кол редактору, Делегейге ок-чепсек садыглаарын анализтээр төптүң директору Игорь Коротченко дээрзи социал четкилерге бижээн.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден).

Ш. СУВАН белеткээн.

Предыдущая запись
Тыва дылдыг журналистика бодунуң оруун фельетондан эгелээн
Следующая запись
»Тайга» станциязында ажылдар
Меню