Рубрикалар

ХОНДУР-ХҮНЗЕДИР ДЕМНЕЖИП АЖЫЛДААР

Регион болгаш тус чер эрге-чагыргазы Тываның хоорай, суурларынга Рождество болгаш Чаа чыл дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир дежурныйлаар.

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг шак ындыг айтыышкынны берген. Корум-чурум камгалаар органнар болгаш оперативтиг албаннар, профилактика субъектилери күштелдирген чурум-биле ажылдаар.

Чазак даргазы Владислав Ховалыгның негелдези езугаар, арага болгаш спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр саткан фактыларны илередиринче, учеттарда өг-бүлелерни, ооң мурнунда аар кем-херек дээш шиитттирип чораан кижилерни контрольдаарынче онза кичээнгейни углаар.

Республиканың чурттакчылары көрген, билген, дыңнаан болуушкуннарының дугайында дорт дыңнадыр кылдыр дежурствонуң, ажылдаар графиктиң, харыысалгалыг кижилерниң дугайында дыңнадыгларны албан езунуң каналдары таварыштыр социал четкилерге, месседжерлерге тарадыр, а чагыргаларның болгаш оперативтиг албаннарның ажылдакчылары чоннуң дыңнадыгларынче дораан үнерин хандырар.

Сумуда, кожуун төвүнде болгаш хоорайда дежурныйлаашкын дугайында информацияны харыысалгалыг ажылдакчының чуруун болгаш контактызын айытпышаан, эрткен чылда ышкаш, социал четкилерге база мессенджерлерге хүннүң дамчыдар. Чон шак ынчаар болуушкуннарны дорт дыңнадыптарга, чогуур албаннар ол дыңнадыгже дарый үнер.

Дежурный кижи онза байдалдар болган таварылгада, ведомство организацияларының база албан черлериниң ажылын харылзаштырар хүлээлгелиг. Онза байдал болу бергенде, регион ведомствозунуң, муниципалитеттиң удуртукчузунга база 2-12-94 дугаарда Чазактың дежурныйынче дыңнадыр ужурлуг.

Республика Баштыңының негелдези езугаар, муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары декабрь 31-ден январь 9-ка чедир дежурный албаннарның ажылын бодунуң контролюнга ап, аңаа бүзүрээн девискээрге турар хүлээлгелиг.

Штаттан дашкаар байдалдар тургустуна берзе, боду удуртулга шиитпирин үндүрүп, криминалдыг байдалга мониторингини бүдүн хүн чорудар.

Муниципалдыг чагыргалар даргалары бодунуң девискээринге дыштаныр хүннерде “өртке удур онза чурумну” киирип, кызыгаарлаан база профилактиктиг немелде хемчеглерни хүлээп алыр.

Тываның Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #ЕДС #Дежурныйлаашкын #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНДА ЧАА СПОРТ ЗАЛ
Следующая запись
КАДЫ АЖЫЛДААР ДУГУРЖУЛГАНЫ ЧАРГАН
Меню