Рубрикалар

Хоойлу езугаар эвес…

Дээди Хуралга ««Амгы үе» телеканалдың хоойлуга удур шимчээшкининге соңгукчуларның кыйгырыы» деп темага төгерик стол болуп эрткен. Бо хуралга Дээди Хуралдың депутаттары, Иштики херектер яамызының ажылдакчылары, «Шанхай» микрорайоннуң чурттакчылары дээш оон-даа өскелер олурушкан.

 Кызыл хоорайның «Шанхай» микрорайонунуң чурттакчыларындан хомудал билдириишкин Дээди Хуралдың Даргазынга кирген турган. 2020 чылдың август айда билдинмес телеканалдың тырттырар бөлүү-биле кады «8 дугаар» каналдың журнализи Альмира Сенди микрорайоннуң чурттакчыларынга келгеш, аварийлиг бажыңнардан көжүрерин дүргедедиринге дузалажырын аазааш, сюжет тырттырарын чугаалаан. Амгы үеде Россия Федерациязының Санк-Петербургтан келген «Амгы үе» телеканалы даштыкы агентилерге хамааржыр дээрзи билдинген. Олар чурттакчыларга дуза кадарын аазааш, ол микрорайонда арагачы, наркоман, чедимче чок өг-бүлелер чурттап турар дээрзин дамчыткан. А херек кырында ол ындыг коргунчуг девискээр эвес, ында ажы-агыйжы, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер шаандан тура эп-найыралын салбайн, бот-боттарынга дузалажып чурттап чоруурлар.

Төгерик столдуң түңнелинде, аварийлиг бажыңнарның чурттакчылары кайнаар көжерин билген турары-биле ажылды күштелдирип, баннерге допчулай бижиирин сагындырган. Эң-не кол чүүл чурттакчы чонну өскээртен келген билдинмес журналистерге бүзүревезин, оларга интервью бербезин кыйгырган. А билдириишкин киирген чурттакчыларга Дээди Хуралдың депутаттары бо айтырыгны эчизинге чедир шиитпирлээринге арга-сүмени кадып, дузалажып турарлар.

Чыжыргана Саая.

Предыдущая запись
Ачы-буянныг акцияны демнии-биле эрттирген
Следующая запись
Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген
Меню