Рубрикалар

Хоойлу шыңгыыраан

Коронавирус деп халдавырлыг аарыг-биле холбаалыг шын эвес медээлерни таратканы дээш, харыысалга онаарынга хамаарыштыр, Россияның Күрүне Думазы март 31-де хоойлуларга эдилгелерни киирген.

Бот-изоляция чурумун сагыы­ры-биле шагдаалар чонга та­йылбыр берип, хыналдалар чорудуп турда, төөредикчилерниң идепкейлии кедерей берген.  «Хынап турар улус болуп, хамаа­тылардан 500 рубль ап турар. Кижи бүрүзүнүң үш камгалал мас­калар, антисептиктиг чүүл бол­гаш паспортунуң бар-чогун хы­нааш, чолаачыларга 15 муң рубль торгаал бижип берип турар» деп шынга дүүшпес медээ­лер социал­ четкилерде көстүп эгелээн.

Социал четкилер таварыштыр шын эвес медээлер тарадып, чонну дүвүредип турар төөредикчи кижилерни полиция хынап, илередип тып алыр.  «Массалыг информация чепсектериниң хостуг чоруун шын эвес ажыглааны» дээш, олар хоойлу ёзугаар харыысалгага онаажып болур.

РФ-тиң административ­тиг эр­ге-хоойлу хажыдыыш­кын­на­ры­ның дугайында дүрүмде ол дээш юридиктиг черлер 1 млн. 500 рубльдан эгелээш, 3 млн. рубль хемчээлдиг торгаалга онаары көрдүнген.

РФ-тиң кеземче дүрүмүнге чаа эдилгелерни киирип, кеземчени шыңгыыраткан. Ха­маа­тыларның амы-тынынга болгаш айыыл чок чоруунга багай салдар чедирип болур байдалдар азы чурттакчы чоннуң, кайы-бир девискээрниң айыыл чок болурун хандырып турар хемчеглер дугайында айыткан байдалдар талазы-биле хүлээп алдынган болгаш чорудуп турар арга-хемчеглер дугайында биле тура, меге медээ таратканы дээш, 300 муң, 700 муң рубль түң­нүг торгаалга онаажыр, 1 чыл хире хуусаа дургузунда нии­тилелге ажыктыг эдип-ча­заар ажылдар кылыр азы 1-3 чыл хуусаа дургузунда хосталгазын кызыгаарлап болур.

– Бир эвес оваарымча чогу-биле «фейк» чарлал тарат­канының түңнелинде, кижиниң кадыкшылынга хора чедирген болза, торгаалдың хемчээли 700 муң рубльдан 1500 рубль хире бооп болур, кандыг-бир ажылдарны албан кылып күүседир азы 3 чыл хуусаага хосталгазын казыдып болур.

– Бир эвес оваарымча чогу-биле шын эвес медээ таратка­нының уржуктары-биле, бир кижи мөчээн азы оон-даа аар өске салдарларга чедирген болза, торгаалы 1 млн. 500 рубль, 2 млн. рубль хире болур, кандыг-бир ажылдарны албан кылып күүседир азы 5 чыл хуусаага хосталгазын казыдып болур.

ТР-де ИХЯ-ның парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
КЫЙГЫРЫГ!
Следующая запись
Тываның полициязы бот-аңгыланыр чурумну сагып турарынга хыналданы күштелдирген
Меню