Рубрикалар

Бөмбүрзектиң судалы

Хоорай иштинге халас халдыр

Люксембург деп бичии күрүнеде пассажирлер акша төлевес.

Чурттакчылар болгаш турис­тер ниитиниң транспортунга халас чоруп эгелээн делегейде бир дугаар чурт Люксембург апарган. Ындыг-даа болза, демир-орук-биле бирги класстың аян-чоруун кылыры болгаш дүнеки автобус рейстериниң чамдыктары төлевирлиг хевээр арткан дээр­зин DV дыңнаткан.

Мооң мурнунда ындыг хемчеглерни чамдык хоорайларга хамаа­рыштыр база ап чорудуп турган болза, а бүдүн чурттуң девискээринге мону бир дугаар нептередип эгелээни бо. Эстонияның төвү Таллинде чүгле тус черниң чурттакчыларын 2013 чылдан эгелеп автобус­ка чораа­ны дээш төлевирден хостаан. 2018 чылдан эгелеп 200 муң чурттакчылыг француз Дюнкеркке автобустарга болгаш трамвайларга халас чоруурун ажыглалче киирген.

Ниитиниң тран­спор­тунга халас чоруур эрге чоннуң барык 40 хуузунга хамааржыр. Орукка чоруурда, пассажирлер бодун шынзыткан документилерни ыяап ап чоруурун чурумчуткан. Төөгүлүг хүннү Люк­сем­бург­туң дөрт вокзалынга концерттер болгаш өске-даа культурлуг хемчеглер-биле демдег­лээн. Бо көстүп көрбээн со­циал хемчегниң дузазы-биле Люксембургтуң эрге-чагыргазы оруктарда тырылган транспорт шимчээшкинин база орук озал-ондаа болур таварылгаларны элээн кызырыптарынга идегеп турар. Хүннүң-не бо чуртче кожазында Бельгия, Германия болгаш Франциядан 200 муң хире чурттакчылар ажылдаары-биле кээп турар.

Ниитиниң транспортунга халас чоруур арганы тургусканы-биле бир чыл дургузунда немелде чарыгдалдарга херек 41 млн. евро акшаны үндүрүг чыылдаларындан алырын док­тааткан.

Люксембургтуң шөлүнүң хемчээли 2590 дөрбелчин километрге дең болза, ол Москваның девискээринден чүгле 79 дөрбелчин километр делгем бооп турар. Чурттуң чурттакчы чонунуң саны 607 муң кижи. Ол хиреде автомашина ээлериниң саны-биле Европада бирги черде турар: муң чурттакчыга онааштыр 650 машина хамааржыр.

Коронавирустан камгалаар «эм» дээш хорананган

Иранның мурнуу-барыын талазында Хузестан деп суурунга коронавирустан камгаланыры-биле меге арага ижип тургаш — 20, Тегерандан ырак эвесте Альборз деп суурдан 7 чурттакчы метилдиг спирт ишкеш, хораннанып өлген.

Сирияның эрге-чагырга­зы чуртта коронавирустуң өөс­күп турарын барымдаалааш, профилактика ажылдарын күш­телдирери-биле, грипптиң вирустарындан камгаланып, эът-кежин метилдиг спирт-биле аштап-арыг­лаарынга  ажыглаа­ры-биле ооң бүдүрүлгезин көвү­деткен. Метанолду иран садыгларда хостуг садып турар. Ону ижер суксундан ылгалдыг — кызыл-сарыг өңнүг кылдыр үндүрүп, садып турар.

Кижиниң эът-кежинге дезинфекция болурундан аңгыда, коронавирустан эм болур чадавас дээш, чок болган кижилер ону ишкен түңнелинде, хораннанган.

Иранда коронавирустан аараан 7161 таварылга илереттинген, оларның аразындан 237 кижи чок болган, барык 2,4 муңу аарыгдан эттинген.

Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы болгаш Россияның Кадык камгалал яамы­зы коронавирустан камгаланыр дизе, арага ижер деп меге билиишкиннерни хоо­зун чүүл-дүр деп, шагда-ла тайылбырлаан.

Фронтучуга автобус доктаамын белекке берген

Прибайкальениң баштыңы Игорь Кобзев Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Алексей Новопашинге Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан медальды тыпсыры-биле ооң бажыңынга аалдап чорааш, ооң чагыын күүсеткен.

Алексей Новопашин регион­нуң удуртукчузунга Куду суурну таварып эртип турар орукка, автобус доктаар черни тургузуп бээрин дилээн турган. Суурнуң чурттакчылары хоорай чоруурда, кожазында Хомутово деп суурже баргаш, оон тура чоруур турган. Ам хоочуннуң бажыңындан каш-ла метр ырак эвес черде автобус доктаар черни тургускан. Ол «белекти» Алексей Новопашин бодунуң 100 дугаар төрүттүнген хүнүнде ап турары бо. Ол ышкаш регионнуң баштыңы хүндүлүг хоо­чунга губернатор шагын белекке берген.

Чаа автобус доктаар черни чон «Алексей Иванович аттыг док­таам» деп адай берген.

Алена Лагбы очулдурган.#Шын

Предыдущая запись
Оюн Төлепович төлептиг
Следующая запись
Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»
Меню