Рубрикалар

ХОВУ-АКСЫНДА КОММУНАЛДЫГ ОЗАЛ-ОНДАК

Хову-Аксы суурнуң дөрт муң кижи хире чурттакчыларын эки шынарлыг суг-биле хандырарынга бергедээшкиннер 2017 чылда эгелээн. 1960 чылдарда туткан суг сордурар пункт болгаш суурнуң суг дамчыдар четкизи үрелген соонда, чаагайжыды туткан бажыңнарны суг-биле хандырарынга үзүктелиишкиннер удаа-дараа болур апарган.

Хову-Аксы суурнуң суг сордурар пунктузу Сайлыг суурнуң адаа талазында, Элегес хемниң эриинде. Хем үерлээш, бо пунктунуң суг мөөңнээр шыгжамырын буза шаапкан турган. Үерлээн хемден суг сордуруп турда, суг дамчыштыр хоолайларның шүүрлери үрелген. Хоолайларның 400 метр хире кезиинге элезин болгаш дой-довурак тырылган турган.

Суг сордурар пунктуну Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чайын ба­рып көргеш, ону чаартыр ажылдарга хамаарылгалыг яамыларның, албан-черлериниң организацияларының удуртукчулары болгаш төлээлери-биле тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр хемчеглерни ап болурун сайгарып чугаалашкан. Чугаа нарын, маргылдаалыг-даа болза, айтырыг үзе шиитпирлеттинген турган.

Ынчалза-даа октябрь ай үнүп, соой бергенде, ук суурнуң хөй чурттакчылыг бир бажыңынга хоолай чарылган дугайында медээни ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг социал четкиде бодунуң хууда блогунга бижээн: «Октябрь 6-да хүндүс Хову-Аксы суурга коммуналдыг озал-ондак болу берген. Хөй квартиралыг бажыңнарның бирээзиниң суг дамчыыр хоолайы хенертен чарылган. Ынчангаш Хову-Аксының чаагайжыды туттунган бажыңнары суг чок арткан. Дараазында хүн озал-ондактың уржуундан одалганы база түр үеде соксадыр ужурга таварышкан. Чуртталга-коммунал ажыл-агый болгаш тудуг яамылары мээң даалгам-биле ында дүн-хүн чок ажылдап турар. Регионга кандыг-даа коммуналдыг озал-ондактар эң-не кыска хуусааның дургузунда шиитпирлеттинген турар ужурлуг. Хенертен тургустунуп келген нарын айтырыгны шиитпирлээринге херек акша-хөреңги болгаш күш мөөңнеттинген.

«Чарылган хоолайны солуп каапкан. Ам чүгле сугну болгаш чылыгны катап эгелээринге белеткел ажылдары чоруп турар. Берге ажылдар доозулган» — деп, Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол илеткеди.

Хову-Аксының чурттакчыларын бичии-ле шыдажыптарын дилеп тур мен. Чаңгыс хоолай дээш шупту бажыңнар когаравас ужурлуг. Ооң соонда ындыг чүүлдер болдурбас дээш, чогуур хемчеглерни үе-шаанда чорудуп турары чугула.

Күске чедир Хову-Аксының суг сордурар чаа насозунуң тудуун дооскан турар ужурлуг турган деп билир мен. Ынчалза-даа ук тудуг ам-даа доозулбаан. Ол айтырыгны дарый шиитпирлээрин Тываның тудуг сайыдындан негеп тур мен».

Бөгүн, октябрь 8-те, чарылган хоолайны септээр бригада ажылын шалыпкын кылып дооскан. Ол-ла хүн Хову-Аксының чаагайжыды туттунган, хөй квартиралыг бажыңнарында суг болгаш чылыг чедип келген. Ынчалза-даа ам-даа ийи хонуктуң дургузунда чаа келген суг ижеринге таарышпас. Ынчангаш ижер сугну тускай техника-биле хандырары көрдүнген. Тус чер чагыргазында суг сөөртүр техника чок болурга республиканың удуртукчуларындан дузаны дилээн. Хову-Аксының чурттакчы чонун түр үеде арыг суг-биле хандырар дугайында айтырыг шиитпирлеттинген.

Айдың ОНДАР.

#Хову_аксы #Коммуналдыгозал_ондак #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧУРАГАЙ КИЧЭЭЛИ
Следующая запись
БИРГИ ТОМУ ЧЫРЫКЧЕ ҮНГЕН
Меню