Рубрикалар

ХУУ МАЛДЫГ АРАТ БОЛУР

«Демография» национал төлевилелдиӊ сорулгазы — хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниӊ амыдыралыныӊ материалдыг талазын экижидери.

Тывага «Инек — чемгерикчи малым» губернатор төлевилелин 2016 чылда шак ындыг сорулга-биле боттандырып эгелээн.

2021 чылда республиканыӊ 250 өг-бүлезин төлевилелдиӊ киржикчилери кылдыр шилип алган. Ол өг-бүлелерде 920 уруг-дарыгны өстүрүп кижизидип турар.

Социал төлевилелдиӊ негелдези-биле алырга, чаа төрээн бызаа 2 харлыг молдурга апаарга-ла, ону өске өг-бүлеге дамчыдып бээр. Ооӊ соонда ол инек болгаш ооӊ бызаалары өг-бүлениӊ хуу малы апаар.

Сүт-Хөлдүӊ Ишкин суурнуӊ чурттакчылары Аркадий Сат биле Чурук-кыс Түлүштүӊ өг-бүлези 2021 чылда «Инек — чемгерикчи малым» төлевилелдиӊ киржикчилери болган. Олар назы четпээн үш ажы-төлүн азырап өстүрүп турар.

«Шагда-ла инектиг болуксап турган бис. Инектиӊ өртээ 30 000 рубль боорга, садып ап шыдаваан бис. Тыва кижиге малдыг болуру – улуг ужур-уткалыг! Инектиг апарганывыска өөрүп тур бис. Бир хүнде 5-7 литрни саап алыр бис, бызаазынга база артып калыр. Уругларывыска сүттү-даа, сүттүг каша-даа хайындырып бээр-дир бис. Хаван оолдары база азырап алдывыс. Суму чагыргазы сиген кезип алыр шөл аӊгылап берген. Кыжын мал чеминге 9 тонна сиген кезип белеткеп алдывыс. Молдурганы хүлээдип бээр бис. Дараазында чылын төрүттүнген бызаалары бистии болур. Ынчан-на хуу малдыг чурттап амыдырай бээр бис» — деп, Аркадий Чечен-оолович сеткили өөрүп чугаалаан.

Хөй ажы-төлдүг өг-бүле инээниӊ кажаазын чылыглап, сиген-ширбиилин белеткеп алган дээрзин Тываныӊ күш-ажыл болгаш социал политика яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнадып турар.

Р.Демчик белеткээн.

#Демография #Националтөлевилел #Инекчемгерикчималым #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БОЛГАШ ХАРЫЛЗАА САЙЫДЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН
Следующая запись
ӨӨРЕДИЛГЕНИҢ ХҮНДҮЛҮГ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ ЧАЗАККА АЖЫЛДААР
Меню