Рубрикалар

Идепкейжи болуру чугула

ЯНВАРЬ 11.2021 чыл. ЧАЗАК ХУРАЛЫ.Шолбан Кара-оол: «Идепкейжи болуп көрүңер удуртукчулар. Интернет тыптып келгени-биле, ниитилел биле эрге-чагырганың аразында харылзаа кажангызындан артык чоок апарган. Кижи бүрүзү силерниң ажылыңар дугайында бүгүн делегейге тарай бээр интернет четкизинге чугаалап болур. Чон-биле дорт харылзааны тударынче кыйгырып тур мен» — деп, сайыттарга, удуртукчуларга бо чылдың бир дугаар аппарат хуралынга дамчыткан.

Аппарат Хуралынга хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң сайыдының дыңнатканы-биле: байырлал хүннеринде ниитизи-биле 54 кем-херек үүлгедиишкиннери болган. Эрткен чылга деңнээрге бо чылын 5 хөй. Оларның иштинде онза аар кем-херек 11, 2 өлүрүүшкүн, 1 кижиниң кадыынга аар хора чедирген кем-херек бүрүткеттинген.
Республикага чурум тудары-биле 3540 дружинник 1000 ажыг рейдилерни чоруткан. Республиканың девискээринче арага киирбези-биле «Шивилиг» постузунга 519, «Акка» 226 машинаны хынаан. 935 литр спирт холумактыг продукцияны хавырган. Ол дээрге эрткен чылга деңнээрге 3 катап хөй болуп турар.
4 орук озал-ондаа болган. 12 кижи амы-тынындан чарылган, 4 кижи кемдээн.

«Бо неделяда 2020 чылдың түңнелдерин кылыр, шылгараңгай ажылдакчыларны шаңнаар. 2021 чылдың чаа сорулгаларын тургузуп ажылдап эгелээр бис. Боттарының хүлээлгелерин күүседип шыдавайн турар ажылдакчыларның частырыгларын база чугаалаар мен.
Чылдың төнчүзү шавыланыр дээр болгай. Ону утпаалыңар. Ынчангаш оваарымчалыг болуп көрүңер. Берге айтырыгларның бирээзи арагалаашкын болуп турар. Бистиң өгбелеривис элээр чурттап чораан» — деп Аппарат Хуралынга Шолбан Кара-оол чугаалаан.
Бистиң корр.
 
Предыдущая запись
Ажылдавайн турар пенсионерлерге
Следующая запись
Үлегерлиг хоочуннар
Меню