Рубрикалар

ИЕ КАПИТАЛЫ – 2022 ЧЫЛДА

Россияга ие-чаш капиталын 2022 чылдыӊ февраль 1-де херек кырында эрткен чылдыӊ инфляциязын барымдаалап өстүрер.

Президент Владимир Путин өг-бүлени деткиир хемчеглерге, ылавылаарга 415 дугаарлыг федералдыг хоойлуга, өскерилгелер киирер дугайында документиге ат салган.

Ооӊ мурнунда ие капиталыныӊ хемчээлин баш удур даап бодаан инфляция-биле өстүрүп турган. Ам ындыг эвес болур. Эрткен чылын аъш-чемниӊ, идик-хептиӊ болгаш өске-даа чүүлдерниӊ херек кырында өскен өртектерин көөр.

Ие капиталыныӊ акша-хөреӊгизиниӊ чамдыызын ажыглааш, чартыын арттырып алган өг-бүлелерге чүгле арткан түӊүнге хамаарыштыр өстүрген акшаны немеп бээр.

Бо чоокку үш чылда күрүне ие капиталыныӊ программазынга 1,6 трлн рубль үндүрер. 2022 чылда ие-чаш капиталыныӊ түңү бир дугаар уруунга – 503 237 рубль, а ийи уруунга – 665 009 рубль хемчээлдиг болур.

Р. ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
БҮГҮ-РОССИЙЖИ ОЛИМПИАДАНЫҢ РЕГИОН ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
АВТОБУС, ВОКЗАЛ, АРГЫЖЫЛГАНЫ ШИИТПИРЛЭЭН
Меню