Рубрикалар

Ийи-Талга соңгулдаларның ийи дугаар хонуу кандыг эрткен?

Өскен-төрээн суурум Ийи-Талдың 164 дугаар соңгулда участогунда 402 соңгукчу бүрүткеткен.7 кижи составтыг участок соңгулда комиссиязын Ендан Алина Дыртык-ооловна удуртуп турар.

Чаа септээн чылыг,чырык Тываның улустуң чогаалчызы Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы аттыг культура төвүнде эртип турар соңгулдаларның бирги хонуунда,сентябрь 17-де соңгукчуларның 43 хуузу-169 кижи соңгуп каапкан болза,дүүн сентябрь 18-те, оларга немей 110 соңгукчу хамааты хүлээлгезин күүсеткен. Ынчалдыр ийи хонук дургузунда соңгукчуларның ниити санындан 73 хуузу бадылапканнар.

Соңгулдаларның ийи дугаар хонуу төнүп турда,соңгукчуларның бадылап каапканы бюллетеньнерни соңгулда комиссиязының кежигүннери соңгулда урналарындан уштуп,санааш тускай сейф-пакеттерже суп,улаштыр ол сейф-пакеттерни демир сейфче шыгжап турарын кончуг таптыг базым санай чурукка тырттырып алдым.
Соңгулданың ийи дугаар хонуунда бадылаан бюллетеньнерни ол демир сейфте бир дугаар хонуунда бадылаан ийи сейф-пакеттерге немей шыгжап каар чүве болду.

Комиссияның үнүүшкүннуг бадылаашкын чоруткан бичежек урназындан (чон аразында «шавар хааржак» аттыг) бюллетеньнерни соңгулда участогунда доктаамал турар улуг урнада бюллетеньнер-биле холувас,аңгы санаар,аңгы сейф-пакетче сугар.

Ийи-Талга соңгулдаларның ийи хонуун «Шын» солуннуң төлээзи бооп хайгаарап келгеш,соңгулдалар бедик организастыг деңнелде эртип турарын демдегледим.

Ийи-Талга хамааржыр Улуг-Хемниң ол чарыында кыштаглыг малчыннар база дүүн суурже хемелеп кежип келгеш суурга бадылааннар.

Оларга комиссия кежигүннери Ийи-Тал сумузунуң чазактан кураторунуң садып эккеп бергени аъш-чемин болгаш хем-далай кежир орук-суурга (хемеге,машинага) хереглээр 10 литр бензинин дамчыдып бергеннер.

Мерген АНАЙ-ООЛ,»ШЫН» солуннуң корреспондентизи.

Предыдущая запись
АЛЕКСАНДР БОЛГАШ «СУРАГЛЫГ» МИКРОФОН
Следующая запись
БӨГҮНГҮ ШИЛИЛГЕВИС — КЕЛИР ҮЕВИС-ТИР!
Меню