Рубрикалар

ИЙМЕ СУУРНУ ХӨГЖҮДЕР ДЭЭШ

Республика иштинде ат-сураглыг спортсменнери-биле алдаржаан черлерниң бирээзи — Чөөн-Хемчик кожуун. Оларның чижээнге чоокта чаа болуп эрткен чайгы олимпиада оюннарының призеру Артас Санааны, Европаның үш дакпыр чемпиону Опан Сатты болгаш өске-даа спортчуларны үлегер кылдыр киирип болур. Ынчангаш Чөөн-Хемчикке спортту улаштыр сайзырадырын кожууннуң чагыргазы мурнады шиитпирлээр угланыышкыны кылдыр шиитпирлеп алган.

Ийме суурга спорту сайзырадыр сорулга-биле баштай спортзалдың капиталдыг септелгезин эгелээн. 2021 чылда «Өөредилге» национал төлевилдиң шугуму-биле спортзалды шынарлыы-биле септээш, үе хуусаазында дужаар деп харыысалгалыг ажылды Чөөн-Хемчик чурттуг хуу сайгарлыкчы Кудер Килик хүлээнип алган.

Төрээн школазынга бичии уруглар чаа спортзалга ойнап, күш-шыдалын сайзырадып, кадыкшылын быжыктырар болзун дээш, тудугжулар шудургу ажылдап турарлар. Тудуг-септелге ажылдарының сезен хуузу кылдынган: залдың кырын чаартып солааш, ханаларын болгаш девиирин малгаштап турар. Сентябрь ай ортузунда доозарын планнаан.

Ийме суурнуң чурттакчылары өөрүшкүлүг болуушкунну четтикпейн манап турарлар.
— Бистерге, өөреникчилерниң ада-иелеринге, спортзалдың септелгези чугула херек турган. «Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында бистиң уругларывыс күш-культура кичээлдерин чырык чараш болгаш айыыл чок черге эрттирип болур. Келир үеде оларның кайы бирээзи делегей чергелиг спортчу-даа апаарын, канчап билир. Биче суурну хөгжүдер дээш деткип турары дээш, четтирдивис! – деп, хөй-ниитижи саналдарның лидери Аяна Моңгуш өөрүшкүзүн илереткен.

«Өөредилге» национал төлевилел бичии уруглар салым-чаяанын сайзырадып, боттарының шыдалын көргүзер аргаларны хандырар угланыышкынныг. Ол чүгле улуг хоорайларны эвес, а эвээш чурттакчылыг болгаш чедип алыры берге биче суурларны хөгжүдеринче угланган.

📢ДЕМНИГ ТЕВЕ-ХАЯЖЫЛАР

Теве-Хая суурнуң чурттакчылары — национал-даа, губернатор-даа төлевилелдериниң чедиишкинниг киржикчилери.

Идепкейлиг болгаш сагыш човааңгыр чоруунуң ачызында суурунуң сесерлиин «Хоорайның чаагайжыткан хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелге, «Бажың болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелге киирерин чедип алганнар.

Хөй-ниити чери болур сесерликтиң девискээрин чаагайжыдар ажыл барык дооступ турар. Девискээрниң планын тургузары, таваан салыры, херимнээри, дозулап будууру дээш бүгү ажылдың тозан беш хуузу кылдынган. Агаарлап селгүүстээр кокпаны, сандайларын кылып эгелей берген. Суурнуң чурттакчылары сеткилинден өөрүп, демнии-биле ажылдап турарлар.

— Төрээн суурувусту хөгжүдеринге кижи бүрүзү бодунуң үлүг-хуузун киириксеп турар. Ажылды сеткиливис-биле кылып эгелээн бис. Суурнуң чону удавас маңаа, чараш сесерликке, селгүүстеп дыштанып болур – деп, тудугну хүлээнип алган Орлан Түлүш бадыткап чугаалаан.

«Бажың болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң кол сорулгазы дээрге чоннуң дорт киржилгези-биле чурттап турар хоорай, суурун таарымчалыг кылдыр чаагайжыдып кылыры. Теве-Хая суурнуң чурттакчылары демниг чоруу-биле төрээн суурун хөгжүдер аргаларны тып, өскелерге үлегерин көргүскен. Боттарының демниг күжү-биле элээн хөй төлевилелдерни амыдыралга боттандырганнар.
Р.Демчик белеткээн

#Өөредилгенационалтөлевилел #Бажыңболгашхоорайхүрээлели #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭЭРБЕКТЕ – ЧАА КУДУК
Следующая запись
АМЫДЫРАЛДЫҢ, НАЙЫРАЛДЫҢ КӨВҮРҮҮ
Меню