Рубрикалар

ИНЕКТИГ КИЖИ ТОДУГ…

“Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук” национал төлевилелдиң “Бода малды азырап тудары” угланыышкыны-биле Турандан арат Шолбан Түмен «Агростартап» күрүне грантызының алыкчыларының бирээзи болган. 2021 чылда Бии-Хем кожуундан ук грантыны бода мал өстүрүп турар 3 арат алган.

«Агростартап» күрүне грантызы – фермерлерге мал-маган, техника болгаш бүдүрүлге черлерин тудуп алырынга боттуг деткимче. Ук төлевилелди ёзугаар 5 сая рубль чедир акша-хөреңгилерни үндүрүп бээри, шүүделдерни дуглаары-биле субсидияларны бээри көрдүнген.

«2019 чылда-ла документилерни киирип, бизнес-төлевилелди белеткеп эгелээн мен. Ийи чыл улаштыр документация белеткелинге, комиссияга камгалалга частырыгларны кылып келген бис. Хол безин салдынар чыгыы апаар чорду, ынчалза-даа өөм ишти-биле кады частырыгларны эдип, бизнес-төлевилелди чедир ажылдааш, күрүне программазынга үшкү удаа киржир деп шиитпирлээн бис. Бо удаада хамык чүүл эки болуп доозулган. Ойнап алган грантывыска хууда дузалал ажыл-агыйында тудуп турарывыс мал-маганга немей 10 инекти садып алдывыс. Боттуң фермазы деп чүүлдү ам көрдүм, ооң чүъктешкизин шыдаар-ла кижи ууп шыдаар. Кандыг-бир кижиге билиглер-даа чедишпес болур, бир чамдыызынга – шудургу база шыдамыш чорук, өскелеринге – ажылгыр, ишчи хөөн дээш-ле баар. Мен хөй-хөй шаптараазыннарны эртим, уйгу-чыдын чок узун дүнелерде дыш безин көрбестеп каар чорду. Ынчалзажок өг-бүлениң болгаш чоок кижилериңниң деткимчези турда, чүү-даа чүвеге күш чедиптер сен. Планнарывыс база идегелдеривис улуг, а эң-не кол чүүл – эки, таарымчалыг агаар-бойдус база онза байдалдарның чок болуру. Күрүнениң талазындан малчыннарга шак мындыг деткимче кижини чалгынналдырар, ооң мурнунга чаа делгемнерни ажыдар-дыр” — деп, Шолбан Түмен чугаалап турар.

Араттың планнарында бода малдың баш санын ийи катап көвүдедири. Техника садып алыры база болбайн аан.
Национал төлевилелдерниң боттанылгазының ачызында арат-тараачын ажыл-агыйларның бүдүрүлге баазазын калбартыр база чаартыр байдалдар тургустунуп келген. Олар чүнүң-даа мурнунда чаа ажылчын туруштарны тургузуп, көдээ ажыл-агый саарылдазынче чаа-чаа черлерни киирип, малдың баш санын көвүдедип, чонга херек продукцияны бүдүрүп турарлар.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
Тывада беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен
Следующая запись
КҮРҮНЕНИҢ ДЕТКИМЧЕЗИНИҢ АЧЫЗЫНДА
Меню