Рубрикалар

ИЮЛЬ 1-ДЕН ТӨЛЕВИРЛЕРНИ ТЫПСЫП ЭГЕЛЭЭР

Орулгазы эвээш өг-бүлелерни деткиириниң чаа хемчеглерин – ажы-төлүн чааскаан азырап турар ада-иелерге төлевирлерни ажылдадып кииреринге чедир бир ай арткан. Ооң дугайында Владимир Путин бо чылдың апрельде Федералдыг Хуралга Айыткалында баш буруңгаар айыткан. Хамаарышкан чарлыкка президент ат салган, а РФ-тиң Күш-ажыл яамызы ук төлевирни тыпсырының дүрүмнерин белеткеп кылган. Ону июнь төнчүзүнге чедир бадылаар ужурлуг. Июль 1-ден эгелеп төлевирлерни тыпсып эгелээр.

Уругнуң амыдырап-чурттаарының эң адаккы хемчээлиниң чартыынга дең пособиени сес хардан он чеди хар чедир уруг-дарыгны чааскаан азырап турар ада-иелерге тыпсыр. Уругнуң амыдырап-чурттаарының эң адаккы хемчээли регион бүрүзүнде аңгы-аңгы болгаш чыл санында өскерлип турар. 2021 чылда Россияда пособиелерниң ортумак хемчээли 5650 рубль болуп турар.

Ынчалзажок, өг-бүлениң амыдырал байдалының бергезин тодарадып турда, ай санының орулгазы кара чаңгыс үнелээр чүүл болбас. Маңаа дүрүмнер үш хардан чеди хар чедир уругларга пособиелер тыпсып турда ажыглаттынган дүрүмнер ышкаш болур: шимчээр болгаш шимчевес өнчүнү кичээнгейге алыр. Ол болза, “хереглелдиң комплекстиг үнелээшкини” болур, ынаар дыка хөй негелделер кирип турар.

Төлевирни алырынга РФ-тиң Күш-ажыл яамызының айытканы негелделер:

— пособиени 8-тен 16 хар ишти уругларга тыпсыр;

— өг-бүлениң бир кижиге онааштыр ортумак орулгазы бир кижиге онааштыр амыдырап-чурттаарының эң адаккы хемчээлинден көвүдевес болур ужурлуг (бир эвес чара бадыланышканының соонда ийиги ада-ие алиментилерни төлевейн турар болза, санаашкын үезинде оларны база көөр).

— уругну ада-иезиниң кайы-бирээзи чааскаан азырап олурар, ийиги ада-иези өлген, ис чок читкен, төрүттүнгениниң дугайында херечилелде ооң адын биживээн болза;

— ада-иези чара бадыланышкан, а уругнуң ийиги ада-иези алиментилерни кара өжегерээн төлевейн турар болза;

— өг-бүлениң өнчүзү кылдыр бижиттинген эт-хөреңги каас-коя болбас ужурлуг. Өг-бүле бир квартиралыг, чуртталга бажыңныг, дачалыг, чер участоктуг, гаражтыг, автомобильдиг, мотоциклдиг, тракторлуг болгаш хемелиг болуп болур;

— пособиени тыпсып турда “тик орулга” деп адаттынар принцип удуртулга болур.

Пособиени алырда өг-бүлениң улуг кежигүнү бир чылдың дургузунда күш-ажыл азы чогаадыкчы ажыл-чорудулгадан, стипендиядан азы пенсиядан кирген акша-төгерик кириишкиннерин албан айтыр. Ховар таварылгаларны база көрген болур. Төлевир төлээр үеде ажыл-иштен кандыг-даа орулгазы чок болган ада-иеге пособиени тывыспас.

#Социалайтырыглар #Төлевирлер #Күш_ажылболгашсоциалполитика #Пособие #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ТЕРГИИН МЕДИАТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН
Следующая запись
БИЛЕКТЕРНИ СЫВЫРТЫНГАШ, АЖЫЛДААЛЫҢАР
Меню