Рубрикалар

«ИЗИГ ШУГУМ» АЖЫЛДАЙ БЕРГЕН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын ёзугаар ведомстволар аразында комиссияның специалистери республиканың садыг четкилеринде барааннарның бар-чогун, аңаа өртектерни хүннүң-не хайгаарап турарлар. Өртектер өстүрген таварылгаларның дугайында дыңнадып болур хондур-дүндүр ажылдаар “изиг шугум” база ажылдай берген.

8(394 22) 2-12-94 дугаарже долгааш, регионнуң садыгларында аъш-чемге болгаш өске-даа барааннарга өртектер өстүрген факт-барымдааларның дугайында дыңнадыгны арттырып каап болур. «Изиг шугумга» келген дыңнадыгларның дөгерезин хынаар. Өртектер өстүрген факт-барымдаа бадыткаттынган таварылгада, чогуур сан-медээни монополияга удур албанче чоргузар.

Эрткен неделяда чоруттунган шинчилелдерниң түңнелдеринден алырга, республикада хөлүн эртир өртектер өзүлдези болбааны илерээн. Чамдык черлерге барааннарга бичии өзүлде болган, ынчалза-даа илереттинген өскерлиишкиннер ортумак өртектерге салдар чедирбээни бадыткаттынган. Тываның Баштыңынга эрткен неделяның шинчилел-мониторингизиниң түңнелдерин киирген ТР-ниң Экономика яамызының медеглээни-биле алырга, ниитизи-биле өртектер талазы-биле байдал чогумчалыг, бирги хереглелдиң барааннарының чедирип-сөөртүлгезинде бергедээшкиннер тургустунмайн турар.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Шын медээни кайыын алыр?
Следующая запись
Тывада эпидбайдал чүгээртээн
Меню