Рубрикалар

Күрүнеден ачы-дуза алыр программаның угланыышкыннары

ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

Чаа чүүлдер. Социал керээниң 100 муң рубль чедир түңнүг акшазын чугула хереглээн өг-бүлелер хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге бо чылдан эгелээш ажыглап болур. Ажылга тургустунуп алыры, өөредилге болгаш стажировка эрттирери-биле холбаалыг угланыышкыннарны “Ажыл дилээри” деп аттыг чаңгыс угланыышкынга бо чылдан эгелээш боттандырып чорудар.

Амыдырап чурттап болурунуң кудуку деңнелинден (11 494 руб.) орулгалары көвүдевес хөй уругларлыг өг-бүлелер болгаш чааскаан чурттап орар хамаатылар-биле республикада ниитизи-биле 1755 социал керээлерни амга чедир чарган, а чылда план 3527 социал керээ.

Ажыл дилээри болгаш ажылга тургустунары угланыышкынга 2021 чылда 1183 хамаатыны ажылга тургузар азы боттары ажылдыг болурун хандырарын планнаан.

Хууда дузалал ажыл-агыйын сайзырадыр угланыышкынга 640 хамаатыны 2021 чылда деткиир, ниитизи-биле 264 социал керээни чарган.

Чуртталгада берге байдалды ажып эртеринге хамаатыга дузалажыр угланыышкыннарга 954 социал керээни чарар планныг тургаш, 954 социал керээни чарган.

Хууда сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы сайзырадыр угланыышкынга боттарының ажыл-херээн ажыдар күзелдиг 750 хамаатыга деткимчени (бир хамаатыга-ла деткимчениң хемчээли 250 муң рубль) 2021 чылда көргүзер, ниитизи-биле 323 социал керээни чарган.

Профессионал орулга үндүрүүнүң төлекчилериниң (боттары ажылдыгларның) саны хууда сайгарлыкчылар-биле кады май 27-де 2378 четкен. Оларның саны 2021 чылдың июль төнчүзүнге чедир 3445 чеде бээр.

Деткимчениң ындыг хемчеглериниң ачызында бүрүткеткен ажыл чок чоруктуң деңнели чавызап келген. Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерге бүрүткеткен ажылы чок хамаатыларның саны 2021 чылдың январь 1-де 17,6 муң турган болза, а бөгүн оларның саны 14,1 муң. 3,5 муң кижиге эвээжээн.

Деткимчениң чүгле бо хемчеглериниң ачызында, бистиң санап турарывыс-биле алырга, бо чылдың төнчүзүнге чедир 2500 кижи ажылга тургустунар азы ажылга хаара туттунар.

#Күш_ажыляамызы #Социалкерээ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген
Следующая запись
АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН
Меню