Рубрикалар

Күрүнениң ачы-дуза порталын таварыштыр

Өөредилге болгаш эртем яамызы 2021 чылда дээди өөредилге черлеринче онлайн хевирге кирип алырын бөдүүнчүдер күзелдиг. Ынчангаш Күрүнениң ачы-дуза порталында “Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирип ал” деп сервисти ажыткан.

2020 чылда ол сервис таварыштыр 20 муң кижи дээди өөредилге черлеринче кирип алган. Бо чылын аңаа коштунуп алган өөредилге черлериниң саны 187 чедир өскен. 2022 чылда чурттуң шупту дээди өөредилге черлерин кожарын планнап турар.

“Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирип ал” деп сервис амдыызында информация чуруму-биле ажылдап турар. Күрүнениң ачы-дуза порталында сервис дээди өөредилге черлериниң информация системаларын каттыштырып, дужаап кирип турарларның ниити баазазын тургузуптар. Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының түңнелдерин хынаптарга-ла дораан ук порталга көстүп келир.

2021 чылда эң-не кол чаарттылга – дээди өөредилге черинче аттестаттың бодун чоргуспас, электроннуг хоолгазы чедер. Кирериниң чөпшээрелин база сервис таварыштыр бадыткап болур.

Өөредилге черинче бүрүнү-биле онлайн хевирге кирип алырда, “Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирери” деп сервисте кирип алырынга чөпшээрешкен ат салыр ужур-дуза бар.
Онлайн хевирге дээди өөредилге черинче кирип алыры – 2021 чылда хүлээп алыышкын кампаниязынга эң эки шиитпир.

Кичээнгейлиг болуңар, эпидемиологтуг байдал-биле хүлээп алыышкын кампаниязының хуусаазы өскерли берип болур. Кирип турарыңар дээди өөредилге чериниң сайтызын кичээнгейлиг көрүп туруңар: аңаа хүлээп алыышкын компаниязының тодаргай хүннерин айтыр. Онлайн хевирге дээди өөредилге черинче ооң сайтызы таварыштыр кирип алыр.

2021 чылда, ооң мурнунда чылдарда ышкаш, дээди өөредилге чериниң информация системазын ажыглап тургаш, онлайн хевирге дээди өөредилге черинче кирип болур. Баштай дээди өөредилге чериниң сайтызынга бодунуң хууда медээлерин айыткаш, бүрүткедип алыр. Четкилер курлавырларының хереглекчизи хынаан соонда, абитуриентиниң хууда кабинединче кирип болур апаар, азы частырыглар бар болза айтыр.

Хууда кабинетке документилер дужаар деп турар угланыышкынын болгаш өөредилге программазын шилип алгаш, чаңгыс аай күрүне шылгалдазының түңнелдерин айтыр. Оон ыңай олимпиадаларга киришкен дипломнарын болгаш өске-даа немелде балл ойнап алыр хууда чедиишкиннерин быжыглаары чугула. Ол медээлерни база четкилер курлавырларының хереглекчизи хынаар.

Ооң мурнунда шупту документилерниң саазын хоолгаларын болгаш аттестаттың бодун өөредилге чериниң хүлээп алыышкын комиссиязынче почта таварыштыр чорудар турган. 2021 чылда документилерни бүрүнү-биле электроннуг хевирге киирер.

#Өөредилге #Күрүнениңачы_дузапорталы #Дээдиөөредилгечери #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
МАЛЧЫННАРЖЕ КӨВҮРҮГЛЕР ТУДУУ
Следующая запись
330 МУҢ РУБЛЬДИ БУЗУРУП АЛГАН
Меню