Рубрикалар

КҮСКҮ-КЫШКЫ ҮЕГЕ БЕЛЕКТЕЛ

Бөгүн, август 17-де, Чазактың аппарат хуралынга ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Д. А. Хангайның илеткээни-биле алырга, республиканың хереглекчилериниң чылыг-биле хандырылгазын 452 котельная боттандырып турар, оларның бирээзи узун дургаар 313,2 км. ниити дурттуг чылыг четкилерлиг ЧЭТ.

Август 17-ниң байдалы-биле алырга, республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, социал адырның болгаш орук ажыл-агыйы объектилериниң кылдынган ажыл-хемчеглер талазы-биле белениниң деңнели 70 хуу болуп турар.

План ёзугаар 7,16 км чылыг четкилерин солуур тургаш, 5,3 километрни солаан азы ол бүгү соругдаан сорулгаларның 74 хуузу болуп турар. Бо хүннерде 10 котлоагрегаттың агар болгаш үндезин септелгези дооступ турар. 04кВ күчүлүг агаар шугумун 110кВ чедир үндезини-биле септеп-селиир ажылдар 74 хуу күүсеттинген. Агаар шугуму эртер 107 га черни аштап-арыглаан азы ол бүгү планда көрдүнгенинден 99 хуу болуп турар. План ёзугаар 618 ыяш чагыны солуур тургаш, электри дамчыдылгазы шугумнарының 441 ыяш чагызын демир-бетон чагылар-биле солаан. План ёзугаар 29 кезек трансформаторну солуур тургаш, 10 кезек 10/0,4 кВ күчүлүг трансформатор подстанциязын солуурунуң ажылдарын чорудуп турар. 59 км ак-демир (алюминий) сывырындаан оон күштүг сывырындак-биле солуур ажылдар чоруттунуп турар.

Бүгү дизельдиг электри станцияларын оттулар чүүлдүң эвэжедип болбас норма-чижээ-биле хандырган. Чылда ажыглаар 3630 тонна оттулар чүүлдүң 1857 тонназын азы 51 хуузун чыл эгезинден тура сөөртүп чедирген.

Күскү-кышкы үеге белеткелдиң иштинге дараазында ажылдар кылдынган:
— Качык суурда 0,4 кВ күчүлүг агаар шугумун чаарткан;
— 1,5 МВт ниити күчүлүг үш дизельдиг электри станциязын септээн;
Тоора-Хем участогунда «Дизель» КХН узуну 10,5 км дурттуг 10 кВ күчүлүг агаар шугумунуң тудуун чорудуп турар. Ажылдарны 2021 чылдың ноябрь 1-ге чедир доозар.

Чуртталга фондузун болгаш инженер хандырылгазының системазын кышкы байдалдарга ажылының белеткелин Кызыл, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларда болгаш Хову-Аксы база Кызыл-Мажалык суурларда 38 башкарыкчы компаниялар болгаш оран-сава ээлериниң эштежилгелери боттандырып турарлар.

Бо хүнде республиканың чуртталга фондузун белеткээриниң талазы-биле планнаттынган 407 хемчегниң 190-ы күүсеттинген азы планның 47 хуузу.

Чидиг айтырыгларлыг башкарыкчы компаниялар болгаш оран-сава ээлериниң эштежилгелери: олар шуптузу 680 муң рубльди шиңгээдип алганнар, оран-саваның белениниң ниити деңнели – 42 хуу. «Дружба 59» оран-сава ээлериниң эштежилгези — 30 хуу, МАУ «Рубин» — 44 хуу, «Буура» КХН – 32 хуу.

Кызыл хоорайга хамаарыштыр алырга, ол дээрге «Порядок» (0 хуу) болгаш Спутник» (31 хуу) оран-сава ээлериниң эштежилгелери-дир. Ээлчеглиг одалга үезинге белеткел ажылдарын хожудадып чорудуп турарының эң кол чылдагааны – боттуң саң-хөө акша-хөреңгилериниң чогу.

2021 чылда республика бюджединде 13 кожууннуң чедери берге 30 чурттакчылыг черинде социал адырның 125 объектизинге оттулар чүүл садып алырынга база чедиреринге 45 540,1 муң рубль субсидиялар көрдүнген. Ол дээрге доктааткан үлүг ёзугаар одаары көрдүнген 15 356 тонна хөмүрнүң өртээ-дир.

Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы чедери берге черлерже хөмүр сөөртүлезин 41 700,1 муң рубльге азы субсидияларның 90 хуузун акшаландырган. Ук яамының чедери берге кожууннарже херек кырында хөмүр сөөртүлези 6381,39 тонна азы 42 хуу болган. Хөмүр сөөртүлгезиниң талазы-биле Барыын-Хемчик кожуун кымны-даа мурнаан – ол сөөртүр ужурлуг 603 тонна хөмүрүн 100 хуу чедирип алган; Чаа-Хөл кожуун – 150 тонна азы 94 хуу (доктааткан үлүү 117 тонна); Чеди-Хөл кожууну – 103 тонна азы 88 хуу (доктааткан үлүү 117 тонна); Тес-Хем кожууну – 1277,8 тонна азы 73 хуу (доктааткан үлүү 1762 тонна) болган деп, Д.А. Хангай аппарат хурлынга илеткээн.

#ТР_ниңодалгаболгашэнергетикаяамызы #Чылыг_энергетикакомплекизи #Хөмүр #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ОРУК ОЗАЛ-ОНДААНДАН 47 УРУГ КЕМДЭЭН
Следующая запись
ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА
Меню