Рубрикалар

Күске чылы кандыг болурул?

Чөөн чүктүң чыл санаашкыны-биле

Күске

Күске чылында төрүт­түнген кижилерни ажыл-агый, чедиишкин болгаш чечектелиишкин манап турар, ол ышкаш бодунуң саң-хөө талазы-биле байдалын экижидип алыр талазы-биле хөй-хөй аргаларны бээр.

Инек

Инек чылдыг кижилерге Күс­ке чылы ниитизи-биле эки чыл болур. Чылдың эгезинде-ле ажыл-агыйыңар шуу­дап, албан-дужаалыңар бедип болур. Харын-даа ажылыңар өскертип, бот-билииңер сайзырадып болур силер.

Амы-хууда чуртталгаңарга өөрүнчүг өскерлиишкиннерни манап болур. Өг-бүле чок кижилер кады чурттаар кижизинге дужуп, өг-бүлелиг улус бир эвес чоок кижизи-биле билишпейн баар байдалдар турган болза, эрги хомудалдарын уттуп, аразында демин каттыштырып алырлар.

Пар

2020 чыл Пар чылдыг­ларга аас-кежик болгаш че­диишкин дээш күзел-чүткүлче шилчип болур. Ынчалза-даа чылдың ийи­ги чартыында төлептиг шаңналды алыр силер. Саң-хөө байдалыңар экижип, ажыл-агыйыңарга чаа-чаа бурунгаар сорулгалар тургустунуп келир.

Өг-бүлезинде шупту чүве турум, дески болур. Эжи чок Парлар кады чурттаар эжинге дужар аргалыг болур.

Кодан

2020 чылда Күске­ниң Коданга хамаарылгазы арай багай болур. Ажыл-агый талазы-биле-даа, долгандыр кижилер-биле нарын байдалдар тургустунуп болур. Сагыш-сеткил талазы болгаш кадыкшылыңарче кичээн­гейни салыр болза эки. Бир эвес ажылыңар солуур айтырыг туруп келзе, солуп алыңар, ол силерге бодап көрбээниңер чедиишкиннерни ажыдар. Чаа ажылыңар силерге чүгле саң-хөө талазы-биле чедиишкинни эвес, а чогаадыкчы таалалды база бээр. Өг-бүле талазы-биле шупту чүве чогуп эгелээр, чааскаанзырап чоруур Кодан чылдыгларны чаа таныжылгалар манап турар.

Улу

Бо чыл Улуга шаптараазыннарны таварыштырып болур, ынчалза-даа ниитизи-биле чыл турум болгаш таарымчалыг болур. Чайынналчак чедиишкин чедип алырынга база бодун боду сайзырадырынга таарымчалыг байдалдар тургустунуп келир.

Саң-хөө талазы-биле че­дииш­­кин бизнесмен Улуларга «хүлүмзүрүүр». Ол ышкаш Демир Күске чылы бодунуң ажыл-херээн ажыдып турар Улу чылдыгларга чедиишкинни сөңнээр. Шупту мергежилдерде ажылдап турар Улуларга акша-көпееэн чашканнап, өре-шире чыгбайн, ажыы чок чүүлдер сатпазын сүмелеп турар.

Өг-бүлелиг кижилерге амы-хууда харылзааларын янзы-бүрү болдурары күзенчиг, а хос­туг чо­руур Улу чылдыглардан душтуктар чыда калбас.

Чылан

Күске чылында чо­рук чогувайн баар үүрмек шаптараа­зыннар силерге таваржып болур, ынчалза-даа чыл төнчүзүнде олар чавырлы бээр.

Саң-хөө талазы-биле шыдамыккай болуп, бүзүрел чок дугуржулгалардан ойталааны дээре. Черле бүдүн чыл дургузунда улуг садыглажыышкыннар болгаш улуг чарыгдалдар кылырындан ойта­лаар болза эки.

Өг-бүле чок кижилер 2020 чылда салым-чолунга дужуп болур.

Аът

Аът биле Күске эң чоок эжишкилер эвес-даа болза, аразында эки хамаарылгалыг. Аът чылдыг улус кадыкшылынче болгаш дыштанылгазынче үени харамнанмас болза эки. Саң-хөө талазы-биле турум үе-чада көстүп, акша чыып алырынга таарымчалыг байдал туруп келир. Ынчалза-даа улуг чүве садып алыр мурнунда, азы бизнесче хөй түңнүг акша салыр мурнунда, эки боданыңар. Ажыл-агый талазы-биле чаа билиглер немежип, күш-ажылчы дуржулга улгадыр. Сагыш-сеткил талазы-биле бо чылда өг-бүлелиг улуска романтика талазы-биле идепкейлиг чыл болур. Өг-бүле чок улустуң бо чылын амыдырал-чуртталгазы көзүлдүр-ле аайлажы бээр.

Хой

2020 чылда амы-хууда чуртталгазынга-даа, профессионал ажыл-чорудулгазынга-даа шиит­пирлиг болур болза эки. Өске кижи холу манаваңар. Үе-шаанда эмчиже барып, эмчи шинчилгезин эртип ап туруңар. Ажыл-агыйжы планнар болгаш янзы-бүрү болууш­куннар-биле чыл байлак болур. Ажыл дилеп турар болзуңарза, кижилер-биле чугаалажып, харылзажыр ажылдарже ки­чээнгейни салыңар. 2020 чыл өөренген эптиг байдалыңардан үнүп, чаа ажыл-агыйга боттарыңарны шенеп болурунга эң таарымчалыг чыл.  Саң-хөө талазы-биле бергедээшкиннер турбас, ынчалза-даа камныг, хумагалыг болурун утпаңар.

Мечи

Бо чылын Мечи чылдыглар хостуг үези бар-даа болза, сула салдынмазын сүмелеп турар. Чөөн чүктүң горосковун ёзугаар, силерни чаа аргаларлыг, чедиишкиннерлиг, чиик болгаш таарымчалыг чыл манап турар. Бойдустан чаяаттынган эрестиг, шудургуңар силерни кагбас болзун дээр болзуңарза, 2020 чылда багай чаңчылдарыңардан адырлып алырын бодаңар. Хөй үстүг база углеводтарлыг чем чиирин шегледип, ногаа аймаа болгаш белок­тарлыг чемнер чиир болза эки. Хөй чүве чугаалавайн, бүтпээн күзелдер дээш хараадавайн – профессионал өзүлдеже боттуг базымнарны кылып, хөй ажылдаар. Чылдың ээзи ол бүгүге дузазын кадар.

Дагаа

2020 чыл дагаа чылдыг­ларга бергелерни тургузуп болур, ынчалза-даа эки үелер хөй болур. Күш-шыдал болгаш кадыкшыл байдалыңар силерни дүвүретпес, ынчалза-даа шуут сула салдынып болбас.

Саң-хөө талазы-биле турум болур, чамдык кижилер орулга ажылдап алырының чаа аргаларын тывар. Долгандыр кады ажылдап турар эштеринге хынамчалыг болур болза эки – адааргактар болгаш нүгүлдекчи кижилер бар чадавас. Ынчангаш планнар болгаш профессионал чедиишкиннер дугайында ыыттаан херээ чок.

Амы-хууда болгаш өг-бүле талазындан эвээш эвес негелделер дыңнаар силер. Чаас­каан чоруур кижилер эки кижиге дужуп, ооң-биле быжыг болгаш бүзүрелдиг эвилелди тудар.

Ыт

Эмин эрттир могап туруптуп болур, ынчангаш ажыл шагындан даш­каар ажыл шактары алыр мурнунда эки боданыр. Бодунуң күш-шыдалынга дыка ынанган ажыы чок. Кол хүлээлгеңер – кадыыңарны камнаары.

2020 чылда улуг-ла саң-хөө чарыгдалдары турбас, чылдың бирги чартыында орулгалар база улгатпас. Өг-бүлелиг Ыт чылдыг­лар бодун туттунуп, эмоцияларга алыспас болза эки. Ол силерниң өг-бүлеңерни алгыш-кырыштан камгалаар. Чааскаан чоруур кижилерге чаа ужуражылгалар болгаш романтиктиг харылзаалар тыптыр.

Хаван

Стандарттыг эвес тө­­ле­ви­лелдер боттан­дырарының бурунгаар сорулгалары ажыттынып келир. 2020 чыл чедииш­кинниг чыл болур.

Профессионал адырга сула салдынары болдунмас, ажыл-агыйче хөй үе-күш болгаш боттуг сорулгалар манап турар. Саң-хөө талазы-биле шупту чүве турум болур.

Өг-бүлелиг Хаван чылдыг­лар кады чурттаан эжи-биле хамаарылгаларын экижидер талазы-биле ажылдаар болза эки.

Интернеттен очулдурган.

Предыдущая запись
Тыва дыл кажан-даа читпезин
Следующая запись
1000 ажыг мөгелер дүнекиниң 2 шакка чедир хүрешкен
Меню