Рубрикалар

КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЧЕ ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ САЛГАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Айыткалынга кадык камгалалынче онза кичээнгейни салган.

«Кижилерниң кадыын болгаш амы-тынын камгалаары – харыысалганың онза зоназында. Бо адырны күштелдирип, ооң хөгжүлдезинче күжениишкиннерни углаар. Кадык камгалалын чурагайжытканындан улуг идегелдиг манаашкында бис. ФАП фельдшеринден эгелээш, федералдыг медицина төптеринге чедир консультация бээр телемедицина харылзаазының системазы ажылдап турар. Ам аарыг кижи биле эмчиниң аразында ындыг консультация харылзаазын ажылдап кылгаш, киирер херек.

Национал төлевилел база бирги звенону эде чаартыр ужурлуг шупту хемчеглер тодаргай сорулганы салыр ужурлуг – кижиниң суурда азы хоорайда чурттап турарындан хамаарылга чокка, эмчи хандырылгазының шынарын бедидер.

Туберкулезка удур чаа диспансер тудар талазы-биле Россияның Президентизинден деткимчени алдывыс. Ооң даалгазы езугаар, келир чылын федералдыг ведомство дөзевилел-смета документилерин кылып эгелээр. Туберкулез-биле демиселдиң үр хуусаалыг регион программазын ажылдап кылырын, федералдыг деткимче кирген акшаландырыышкынның дөстерин тодараткан, хемчеглер даңзызы база түңнел көргүзүглер кирген “орук картазын” чада аайы-биле ажылдап кылыр даалганы Кадык камгалал яамызы-биле сонуургалдыг ведомстволарга бердим. Халдавырлыг гепатит С-тен өлүп-хораарының бедик көргүзүглеринге удур онза хөделиишкиннерни бистен негеп турар.

Республиканың көдээ суурларында эмнелге албан черлеринге ажылдап келген эмчилерге 1 миллион рубль хемчээлдиг акша төлевирлерин республика бюджединиң акша-хөреңгизинден бээр дугайында чугула шиитпирни хүлээп алган бис. Төлевирни кезектеп бээр: суурга ажылдап турганы беш чылдың дургузунда, чыл санында-ла 200 муң рубль акшаны алыр. Эмчи ажылдакчыларынга албан бажыңын бээр программаны база “Көдээ суурнуң эмчизи” программаны ам-даа уламчылаар бис. Чүгле эмчи ажылдакчыларынга эвес, а өске-даа специалистерни суурларже хаара тударынга идиг бээр хемчеглерни чаңгыс аайлаар херек” – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Предыдущая запись
«УЛУСЧУ КӨВҮРҮГ» — ЧАА ТӨЛЕВИЛЕЛ
Следующая запись
ҮШ ДУГААР ЭЛЕКТРИ ШУГУМУНУҢ ТУДУУ — ТЫВАНЫҢ КОЛ ЧЕДИИШКИНИ
Меню