Рубрикалар

КАДЫКШЫЛЫН ДАДЫКТЫРАР

Школачыларныӊ күскү дыштанылгазы октябрь 25-тен ноябрь 7-ге чедир болур.

Республиканыӊ коронавируска удур оперативтиг штавыныӊ ээлчеглиг хуралы субботада болуп турган. Чаӊгыс хонукта 39 бичии кижи коронавирустан аарый бергенин, класстарны он-ону-биле дистанциялыг өөредилгеже чорудуп турарын аӊаа чугаалашкан. Кызылдыӊ Ленин кудумчузунда уруглар эмнелгезин 70 оруннуг ковид госпиталь кылдыр белеткээн. Бичии уругларга — 60, оларны ажаап-карактаар ада-иеге — 10 орун. Эпидемиологтуг байдал ол хире дүвүренчиг апарган болганда, Тываныӊ Чазаа уруг-дарыгныӊ кадыын камнаар дээш, дыштанылганы эртежик эгелээрин шиитпирлээн.

Ийи неделя дыштанылга үезинде уругларны дадыктырып, кадыын быжыглаар. 14 хар четпээн уруглар ада-иези чокта, кудумчу, хөй-ниити черлери кезивес ужурлуг дээрзин республиканыӊ социал политика айтырыгларыныӊ талазы-биле Чазак Даргазыныӊ оралакчызы Елена Хардикова Аппарат хуралынга чугулалап айыткан.

Улуг-биче кижилерниӊ харыысалгалыг болурунуӊ дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арынга бижээн:

«Коронавирусту илби-шиди-биле тиилеп алыр арга бисте чок болганда, боттарывыс демисежир ужурлуг бис. Дыштанылгаларны узадып кааны дээрге, хамчыктыӊ хөй улус аразынга тараарын эвээжедир талазы-биле чөптүг хемчег-дир.

Өөредилге яамызы биле кожуун чагыргалары амгы үениӊ технологияларын ажыглавышаан, бичии уругларга солун хемчеглерни эрттирер ужурлуг.

Социал адыр чедимчелиг ажылдаар: коронавируска удур бүгү хемчеглерни сагыырын чедип алыр; улуг назылыг улуска, бажыӊындан үнмес ужурлуг хамаатыларга дузалажыр волонтерлар штавын тургузар; вакцинацияныӊ темпизин улгаттырар.

Ада-иелер, бо үеде бажыӊынга олурары кедилиг дээрзин уруг-дарыыӊарга угаадып, чагып сургап көөрүӊерни дилеп тур мен. Ооӊ-биле чергелештир улуг улус вирус таратпас ужурлуг. Маска кедер, холдарын антисетпик-биле аштаар чурумну сагып, тарыдып ап көрүӊер.

Агаарлап үнмес, шимчээшкин кылбас үелер берге дээрзин билип тур мен. Соокка алзыр аарыгларныӊ күзүн көвүдей бээрин база хөй улустуӊ ковидтен аарааны илереп келгенин барымдаалааш, санитарлыг эмчилерниӊ сүмелээни ол.

Ал-бодуӊарны болгаш төрелдериӊерни, чаӊгыс чер-чурттугларыӊарны камнап көрүӊер!»

Тарылга – хамчыкка удур идегелдиг камгалал. «Тарытпас мен» деп шын эвес шиитпирниӊ уржуу-биле өске улустуӊ уруг-дарыы аарып болур дээрзин уттуп болбас.

Рада ДЕМЧИК.

#Школачыларныңдыштанылгазы #Коронавирус #Карантин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР ПУНКТУЛАРЫН БЫЖЫГ ЫЯШ-БИЛЕ ТУДАР
Следующая запись
КОВИДКЕ УДУР МАССАЛЫГ РЕЙДИЛЕР ЭГЕЛЭЭН
Меню