Рубрикалар

Кайда-даа бок-ла, бок…

Май 8-те редакцияга «Дар» дача ниитилелиниң даргазы Саида Сат келгеш, хомудалын киирген. Ол дачаның девискээринде «Каа-Хем» уургай разрезиниң талазында каш-ла хонук бок-сак көстүп келген. Ында мал-маганның сегин октапкан болган. Ол бокту хоорайның азы болза Каа-Хем суурнуң чурттак­чыларының октапканы илдең, көскү.

Байырлал хүннериниң мурнунда ол сек бокту ынаар октаптар болза, кым-даа херекке албас чадавас деп бодааннар. «Дар» ниитилелиниң кежигүннери даргазынга ында сек октапканын дораан дамчыткан. Оон даргазы боду баргаш, ол боктуң сегин тырттырып алгаш, редакцияга келгеш, журналистерге чугаалап берген.

Дачаның чурттакчылары ынаар черле богун төкпейн турган, хенер­тен мал сеги көстүп кээр­ге, хомудалын чугаалап тур­­ган­­­нар. Россельхознадзор алды ду­гаар бижип каан, ынаар телефон дол­гаарга, чаңгызы-даа харыыла­ваан, та ажылдавас дугаарларын айтып каан, ужуру билдинмес.

А Роспотребнадзорже долгаарывыс­ка, биске тайылбырлааны болза, «Амгы үеде коронавирус айыылы дээш, чайы чок, чоннуң кадыын камгалап, бүгү ажылын ол хамчыкче углаа­нын чугаалаан. Дараазында «Енисей» регионал эргелели бойдус харыылаар федералдыг албан чериниң ажылдакчылары болза, «Бис мындыг айтырыглар харыылавайн турар бис» — деп чугаалаан.

Эпидемиология болгаш гигиена төвүнче долгааш, шуут чадап каан бис. Оон ыңай «Каа-Хем» хөмүр-даш уургайы-биле база харылзашкан бис. Олар биске мынчаар тайылбырлаан: «Бо айтырыгны бижимел-биле чорудуптарыңарга, харыылап бээр бис» деп дамчыткан.

Май 12-де Кызыл кожууннуң чагыргазынче телефон дамчыштыр Шолбан Леонидович-биле чугаалажырга, «Чагыргаже чагаадан бижип киирериңерге, ол бок дугайында айтырыгны шиит­пирлеп, ону хыналдага алыр бис» — деп харыыны берген. Ынчангаш «Дар» дачазында мал сеги октапканының дугайында айтырыг ажык бооп артып турар. Бо боктуң талазы-биле айтырыгны дарый шиитпирлептерин чурттакчылар манап арткан.

Алла Донгур-оол. #Шын

Предыдущая запись
Хайнак хүреш
Следующая запись
Олар төрээн чурту дээш чаалажып чорааннар
Меню