Рубрикалар

КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК

Инновациялыг технологиялар-биле чогаадып кылган электросамокат, сигвеи, моноколесо, гироскутерни оолдарынга, уругларынга садып бээрде, бажынга, шенээнге, дискээнге кедип алыр камгалал чүүлдерни утпазы чугула.

Эрткен неделяда Кызылдыӊ Аныяктар сесерлиинге назы четпээн үш кижиге эмчи дузазын чедирген. Олар чадаг-терге пунктузундан ийи дугуйлуг – гироскутер, электросамокат прокаттап алгаш, дыштанып турганнар. 14 харлыг оол гироскутери-биле дүрген халдып чорааш, чадаг-тергелиг кижини таварыпкаш, кемдээн. Чаӊгыс электросамокатка ийи угбашкы халдып чорда, ооӊ тормозу ажылдавайн баарга, асфальт кырынга кээп дүшкеш, иелээн кемдээн. Дыштанып чедип келгеш, кемдээшкин алган уругларныӊ камгалал экипировка чок турганын полиция ажылдакчылары илереткен.

Гироскутер, сигвеи, моноколесону мунуп башкарарда, сагыыр дүрүмнерни полиция тайылбырлаан:
1. Гироскутер, сигвеи, моноколесо ажыглаарда, чадаг кижиниӊ орук дүрүмнерин сагыыр.
2. Улуг, бичии-даа кижи бажынга шлёмнуг, шенектеринге, дискээн камгалаар тускай чүүлдерни кедип алгаш, халдыр.
3. Оруктуӊ чадаг кижи аргыжар черинге, тротуарга, халдыр-даа болза, өске улустуӊ аргыжарынга шаптыктавас.
4. Дүрген халдывас, оваарымчалыг, оожум доктаадыр.
5. Үскүлешпес, айыыл-халап тургуспазы-биле, кижилерден, кандыг-даа объектилерден аразы ырак болурун сагыыр.

Гироскутер, сигвеи, моноколесону мунуп башкарда, хоруглуг чүүлдер:
— Автомобиль болгаш хөй-ниити транспортунуӊ оруунга халдып болбас.
— Кичээнгейлиг болгаш оваарымчалыг чоруун суларадыр эм-таӊ азы арага аймаа ишкен соонда, оларны мунуп башкарып болбас.
— Мобильдиг телефон көрүп, наушник кедип алгаш, аялга дыӊнап, өскээр чардыгып болбас.

Чадаг-терге болгаш халдыр инновациялыг чүүлдерниӊ ээлери оларны прокатка бээрде, техниканыӊ айыыл чок болурун хынаар ужурлуг. Бир эвес айыыл чок чоруктуӊ негелделеринге дүүшпес барааннарны болгаш продукцияны бүдүргени, шыгжааны, дажыглааны, садып турганы, азы оларныӊ ажыглап, чонга хандырылга чедирген болза, ол чорук РФ-тиӊ Кеземче дүрүмнүӊ 238-ки чүүлүнде көрдүнген кем-херекке хамааржып болур. Прокат чериниӊ ээлери — хуу сайгарлыкчыларныӊ ажыл-чорудулгазын хынап көрүп турар.

Тываныӊ ИХЯ парлалга албаны.

#ИХЯ #Уругларныңайыылчокчоруу #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВА ДАЛГАН – КАЗАХСТАНДА
Следующая запись
Бойдусту камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ херээ
Меню