Рубрикалар

Кандидаттар аразында чижилге чидигленип эгелээн

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада девискээр салбырының секретары Каң-оол Даваа праймеризке чедир хуусаа эвээжээн тудум, кандидаттар аразында чижилге чидигленип эгелээнин дыңнаткан.

– Регионалдыг оргкомитеттиң кол сорулгазы – баш бурунгаар бадылаашкынның чорудулгазын хыналдага алыры. Тывага соңгулдалар мурнунуң кампаниязы ажык байдалга эртсин дээш удаа-дараа хуралдарны чорудуп, регионалдыг оргкомитеттиң кежигүннери-биле кол угланыышкыннарны айтып турар бис – деп, ол чугаалаан.

Баш бурунгаар киирген билдириишкиннерниң түңнели-биле алырга, “Чаңгыс демниг Россия” партиязының баш бурунгаар бадылаашкынынга киржир кандидаттарның хөй кезии кайы-даа партия кежигүнү эвес улус болуп турар. Бо бир дугаар ындыг таварылга-дыр.

Ниити российжи көргүзүглер-биле алырга, кандидаттарның 35 хуузу 35 хар чедир назылыг, кандидаттарның ортумак назыны – 41 хар. Киржикчи бүрүзүнүң үш дугаары биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери болуп турар. Өөредилге адырындан кандидаттар – 14,5 хуу, муниципалдыг албан-хаакчылар барык 10 хуу. Киржикчи бүрүзүнүң дөрт дугаары – амгы үеде ажылдап турар депутат, Күрүне Думазының амгы чыыжының депутаттары – 4 хуу.

Баш бурунгаар бадылаашкын бир дугаар электроннуг хевирге, бүгү чурт деңнелинде эрттип турар. “Чаңгыс демниг Россия” бадылаашкынның айыыл чок чорудуун хандырган. Ындыг турбуже, соңгукчуларның соцчеткилерде “оорлап алган” арыннарының дузазы-биле бүрүткедип турарын таварыштыр баш бурунгаар бадылаашкынны күш чок болдурар оралдажыышкыннар илереттинип турарын дыңнаткан. Ол дугайында партия эрге-хоойлу органнарынче дораан дыңнадып турар.

Сонгукчуларның бүрүткели май 28-ке чедер. Сентябрь айда Күрүне Думазының соңгулдаларынга киржир “Чаңгыс демниг Россия” партиязындан бодунуң кандидадын шилип бадылаар дээш 4,8 сая кижи азы чурттуң соңгукчуларының 5 хуузу күзелин илереткен.
Сагындырып каар чүүл, Күрүне Думазының депутадынче “Чаңгыс демниг Россия” партиязыдан Тывада 14 кандидат албан-ёзу аайы-биле бүрүткеткен.

“Чаңгыс демниг Россия” партиязы – соңгукчуларның үзел-бодалынга даянып, кандидаттарның даңзызын тургускан, баш бурунгаар бадылаашкынны чорудуп турар чаңгыс партия болуп турар.

Бадылаашкын май 24-тен 30-ге чедир уламчылаар. Аңаа Күрүне ачы-дузазының порталында бүрүткедип алган күзелдиг кижи-бүрүзү киржип болур. Түңнелдерин июнь 1-де үндүрер. Ооң соонда Күрүне Думазының соңгулдаларынче “Чаңгыс демниг Россия” партиязының кандидаттарының даңзызын съездиге бадылаар.

#Чаңгысдемнигроссия #Күрүнедумазы #Дээдихурал #Каң_оодаваа #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Уругларның салым-чаяанын сайзырады
Следующая запись
Мөңгүн-Тайга кожуун бирги черде
Меню