Рубрикалар

Кандидаттар тодараттынган

“Чаңгыс демниг Россия” партиязының регионалдыг салбырының секретары, Тыва Парламентиниң даргазы Каң-оол Даваа Тываның чурттакчыларының бадылаашкынга хамааты туружунуң бедиин онзалап демдеглээн.
Баш бурунгаар бадылаашкынга идепкейлиг киржилгези дээш соңгукчу бүрүзүнге “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада регионалдыг салбыры өөрүп четтиргенин Дээди Хуралдың даргазы илередип турар.

– Партияга бүзүрелиңер дээш четтирдим! “Чаңгыс демниг Россия” партиязының баш бурунгаар соңгулдазынга бүгү чуртка барык 12 сая кижи киришкен, оларның 6 саязы электроннуг хевирге бадылаан.

Тывага бадылаашкын бүрүнү-биле онлайн хевирге эрткен. Аңаа республиканың 42 муң чурттакчызы киришкен. Кижи бүрүзүнүң санал-оналы биске чугула!

Соңгукчуларның ачызы-биле күскү соңгулдаларга “Чаңгыс демниг Россияны” төлээлээр төлептиг кандидаттарны тодарадып алдывыс.

“Чаңгыс демниг Россия” – баш бурунгаар бадылаашкынны, хамаатыларның санал-оналынга даянып алгаш, ажык чорудар арганы ажыглап турар чуртта кара чаңгыс партия.

Баш бурунгаар даңзыже чүгле партия кежигүннери эвес, хөй-ниитиниң төлээлери, эки турачылар, башкылар, эмчилер, сайгарлыкчылар дээш өске-даа төлээлер кирген.

Мурнувуста шыңгыы соңгулдалар кел чыдар, аңаа чугула рольду ойнаар силер, хүндүлүг соңгукчулар!

#Чаңгысдемнигроссия #Дээдихурал #Башбурунгаарбадылаашкын #Праймериз #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
АНЫЯКТАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИН ХААРА ТУТКАН
Следующая запись
Харылзаа шугумун шөйүп эгелээн
Меню